Jaki jest efekt automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w przestrzeni publicznej – dane z Japonii

Tetsuhisa Kitamura i wsp. Public-Access Defibrillation and Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Japan. N Engl J Med 2016; 375:1649-1659

Pracę analizującą tytułowe zagadnienie opublikowano  w New England Journal of Medicine.

Dr Taku Iwami (Kyoto University Health Service) ze współpracownikami analizowali rejestr pacjentów z zawnątrzszpitalnym zatrzymaniem krążenia w latach 2005-2013. Zidentyfikowali 43 762 przypadki zatrzymania krążenia pochodzenia sercowego w mechanizmie migotania komór w obecności świadków (średni wiek 63-65 lat, 80% mężczyzn).

Ogółem 4499 pacjentów (10,3%)  poddano defibrylacji przy użyciu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (ADE, automated external defibrillator), odsetek ten wzrósł z 1,1% w 2005 r. do 16,5% w 2013 r. (P<0.001). W badanym okresie liczba AED w przestrzeni publicznej w Japonii zwiększyła się z 10 961 do 428 821.

Osoby z przeprowadzoną defibrylacją przy użyciu AED  były także znamiennie częściej poddane  resuscytacji przez świadków zdarzenia (99.4% vs 51.3%). Przeżycie po 1 miesiącu z  dobrym stanem neurologicznym wyniosło 38,5% w grupie z użyciem AED  vs 18,2% bez  użycia AED.

Oszacowana bezwzględna liczba osób, które przeżyły z dobrym stanem neurologicznym dzięki AED zwiększyła się z 6 w 2005 r. do 201 w 2013 r. (P<0.001).

W opinii Dr. Iwami, wyniki można uogólnić na inne kraje rozwinięte. Jego zdaniem:

Chociaż praca wykazała, że automatyczne defibrylatory zewnętrzne  uratowały wiele istnień, musimy rozważyć jak uczynić je bardziej skutecznymi i ocalić więcej żyć przez upowszechnienie stosowania AED, w tym edukację na temat resuscytacji i  AED oraz opracowanie nowych sposobów dostępności AED

Opracowano na podstawie: NEJM, 27 października 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Jaki jest efekt automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w przestrzeni publicznej – dane z Japonii”