Grupy leków hipotensyjnych a zaburzenia nastroju – nowe dane

Angela H. Boal i wsp. Monotherapy With Major Antihypertensive Drug Classes and Risk of Hospital Admissions for Mood Disorders. Hypertension. 2016;68:1132-1138 (dostępny pełen tekst)

Zarówno zaburzenia psychiczne jak  i choroby sercowo-naczyniowe należą do czołowych przyczyn światowych obciążeń zdrowotnych. Schorzenia te wykazują dwustronne zależności, m. in.  z powodu nakładających się procesów patofizjologicznych.

Dane z badań eksperymentalnych, epidemiologicznych i genetycznych sugerują, że leki hipotensyjne mogą mieć wpływ na zaburzenia nastroju. Zagadnieniu temu poświęcona jest praca opublikowana w Hypertension.

Wykorzystano dużą brytyjska bazę szpitalną z danymi ponad pół miliona pacjentów z 5 letnim okresem obserwacji. 144 066 z nich przyjmowało lek hipotensyjny w monoterapii przez co najmniej 90 dni. Odnotowano 299 hospitalizacji z powodu zaburzeń nastroju (duże zaburzenie depresyjne, choroba dwubiegunowa).

Najniższe  ryzyko hospitalizacji mieli pacjenci przyjmujący inhibitory ACE i ARB (sartany), w porównaniu z nimi ryzyko względne (hazard ratio, HR) było istotnie wyższe dla beta blokerów: 2.11; P=0.02 i dla blokerów kanału wapniowego: 2.28; P=0.02 a nie różniło się znamiennie w grupie bez leczenia (1.63; P=0.08) i stosującej tiazydy (1.56; P=0.32).

Zdaniem jednego z autorów, Sandosha Padmanabhana  (University of Glasgow):

Chociaż na podstawie badania obserwacyjnego nie możemy sformułować żadnych określonych rekomendacji  a lekarze powinni kierować się przy przepisywaniu leków hipotensyjnych wytycznymi, to być może powinni oni wziąć pod uwagę te wyniki jeśli dochodzi do pogorszenia nastroju i myśleć wtedy o zamianie na ACE-i lub ARB  …

Autorzy dyskutują wyniki badania, m.in. w aspekcie rozróżnienia między dihydropirydynowymi i innymi CA blokerami (dla tych pierwszych są badania sugerujące korzystny efekt, zwłaszcza w chorobie dwubiegunowej).   Podkreślają  ograniczenia wynikające z obserwacyjnego charakteru badania oraz oparcia się na analizie hospitalizacji. Wskazane są dalsze badania prospektywne z bardziej szczegółową oceną neuropsychiatryczną.

Opracowano na podstawie: Hypertension

Marcin Kargul

0 replies on “Grupy leków hipotensyjnych a zaburzenia nastroju – nowe dane”