CABG vs PCI: jaki wpływ na długoterminowe wyniki ma przestrzeganie zaleceń farmakoterapii

Paul Kurlansky i wsp. Coronary Artery Bypass Graft Versus Percutaneous Coronary Intervention. Meds Matter: Impact of Adherence to Medical Therapy on Comparative Outcomes. Circulation online

Wiele badań porównywało efekty pomostowania wieńcowego  (CABG, coronary artery bypass graft) z przezskórną rewaskularyzacją (PCI, percutaneous coronary intervention) w chorobie wieńcowej.  Badanie opublikowane w Circulation po raz pierwszy jednak uwzględnia wpływ przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii (compliance) na efekty tych interwencji.

Do badania w 8 amerykańskich szpitalach włączono wszystkich pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST  leczonych CABG (n=973) lub PCI (n=2255), obserwowanych następnie przez 8 lat. Na punkt końcowy składały się: śmiertelność całkowita, zawały niezakończone zgonem oraz reinterwencje. Analizowano przestrzeganie zaleceń odnośnie przyjmowania leków przeciwpłytkowych, hipolipemizujących i beta blokerów.

W obu grupach przestrzeganie zaleceń było silnym czynnikiem rokowniczym. Jednakże, wśród pacjentów z niskim wskaźnikiem compliance wykazano przewagę CABG nad PCI   (P=0.001), natomiast wśród pacjentów przestrzegających zaleceń farmakoterapii efekty obu rodzajów interwencji były podobne (P=0.574).

A zatem, niezależnie od metody rewaskularyzacji późniejsze przestrzeganie  zaleceń farmakoterapii ma kluczowy wpływ na rokowanie. Przewidywany stopień przestrzegania zaleceń może być  uwzględniany przy podejmowaniu decyzji klinicznych.

Opracowano na podstawie Circulation, 24 października 2016

Marcin Kargul

0 replies on “CABG vs PCI: jaki wpływ na długoterminowe wyniki ma przestrzeganie zaleceń farmakoterapii”