Czy można przewidzieć długość życia? Nowe badanie oceniające znaczenie „wieku epigenetycznego”

Brian H. Chen i wsp. DNA methylation-based measures of biological age: meta-analysis predicting time to death.  Aging 2016, Vol 8, Advance access (dostępny pełen tekst)

Zespół 65 naukowców z 7 krajów pod kierownictwem Stevena Horvatha z (University of California, Los Angeles, UCLA) przeprowadził badanie wpływu wieku biologicznego, określanego na podstawie zmian epigenetycznych,  na długość życia. Wyniki opublikowano w piśmie Aging, omówione są również w serwisie Science Daily.

W analizie posłużono się 13 zbiorami danych z prób klinicznych, włączając takie znane badania kohortowe jak Framingham Heart Study czy Women’s Health Initiative. Łącznie próbki krwi zebrano od ponad 13 000 osób z USA i Europy.

Oceniano „wiek epigenetyczny” (epigenic age, epigenic clock) na podstawie metylacji DNA.

Wykazano, że we wszystkich grupach etnicznych wiek epigenetyczny jest czynnikiem rokowniczym umieralności całkowitej niezależnie od wieku chronologicznego.  Zależność utrzymywała się po uwzględnieniu w analizie również czynników takich jak  płeć, palenie, BMI i wywiad chorobowy.

Stwierdzono, że ok. 5% populacji  charakteryzuje się szybszym procesem starzenia na podstawie wieku epigenetycznego i ma wyższe wskaźniki umieralności w różnych przedziałach wiekowych. Przykładowo  ryzyko zgonu w przeciągu 10 lat u palącego 60-latka należącego do tych 5% ma wynosi 75% w porównaniu do 60% u jego rówieśnika z przeciętnym wiekiem epigenetycznym.

W opinii autorów te wstępne wyniki  mogą wyjaśniać dlaczego niektórzy umierają stosunkowo młodo mimo zachowywania zaleceń prozdrowotnego trybu życia.

Zdaniem Hovratha:

Chociaż zdrowy tryb życia może pomóc przedłużyć jego długość, wrodzony mechanizm starzenia nie pozwala na wieczne oszukiwanie śmierci.

Jednakże czynniki ryzyka takie jak palenie, cukrzyca, wysokie ciśnienie tętnicze w dalszym ciągu są silniejszym czynnikiem rokowniczym zgonu niż wiek epigenetyczny.

Podsumowując:

Nasze badania ujawniają istotne wskazówki,  jakie czynniki powodują starzenie u ludzi, czyniąc pierwszy krok w kierunku opracowania celowanych metod spowolnienia tego procesu.

Aging, 28 września 2016

opracował: Marcin Kargul

0 replies on “Czy można przewidzieć długość życia? Nowe badanie oceniające znaczenie „wieku epigenetycznego””