Beta blokery po zawale – nowe dane

Etienne Puymirat i wsp. β blockers and mortality after myocardial infarction in patients without heart failure: multicentre prospective cohort study.
BMJ 2016;354:i4801 (dostępny pełen tekst)

Korzyści ze stosowania beta-blokerów (BB) są bezsporne u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca lub dysfunkcją lewokomorową i rytmem zatokowym.

W odniesieniu do pacjentów po ostrym zawale serca bez dysfunkcji lewokomorowej  większość badań przeprowadzona była kilka dekad temu, przed erą rewaskularyzacji i  szerokiego stosowania statyn. Stwierdzono wówczas, że leki te poprawiają krótko- i długoterminowe rokowanie.

Brak współczesnych badań przyczynił się  do różnic w wytycznych europejskich i amerykańskich. W rekomendacjach ESC dla stosowania beta-blokerów zmieniono klasę zaleceń z I (zaleca się) na IIA (należy rozważyć), podczas gdy w zaleceniach amerykańskich utrzymano klasę I.

Celem  opublikowanej w BMJ pracy była ocean związku stosowania BB  po zawale ze śmiertelnością.

Do analizy wykorzystano dane prowadzonego we Francji wieloośrodkowego prospektywnego rejestru kohortowego FAST-MI (Nationwide French registry of Acute ST- and non-STelevation Myocardial Infarction). Oceną objęto 2679 kolejnych pacjentów z zawałem bez niewydolności serca lub dysfunkcji lewokomorowej.

W ciągu 24 godzin od przyjęcia BB zastosowano u 77% (2050/2679), przy wypisie przepisano je u 80% (1783/2217),  a po roku były stosowane u 89% pacjentów(1230/1383).

Śmiertelność 30-dniowa była niższa przy wczesnym zastosowaniu BB (HR 0.46, 95%CI 0.26 – 0.82).

Śmiertelność roczna nie różniła się w zależności od stosowania BB przy wypisie (HR 0.77 95%CI 0.46 – 1.30).

Podobnie na śmiertelność 5-letnią nie miało wpływu kontynuowanie stosowania BB po roku obserwacji (HR 1.19, 95%CI 0.65 – 2.18). Na ten parametr wpływ miała kontynuacja leczenia statynami (HR 0.42, 95%CI 0.25 – 0.72).

Wyniki były spójne w analizie z uwzględnieniem „współczynnikia skłonności” (propensity score) oraz analizach wrażliwości (sensitivity analyses).

Zdaniem autorów wyniki poddają w wątpliwość korzysci przedłużonego powyżej roku stosowania beta-blokerów po zawale serca u pacjentów bez niewydolności serca lub dysfunkcji lewej komory.

Opracowano na podstawie BMJ, 20 września 2016

Marcin Kargul