Czy intensywne leczenie hipotensyjne jest opłacalne – analiza na podstawie badania SPRINT

Ilana B. Richman i wsp. Cost-effectiveness of Intensive Blood Pressure Management. JAMA Cardiol. Published online.

W JAMA Cardiology opublikowano analizę opłacalności intensywnego leczenia hipotensyjnego na podstawie badania SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial). W badaniu tym w grupie leczonej intensywnie (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym stwierdzono znaczącą redukcję powikłań sercowo-naczyniowych o 25% oraz  redukcję  śmiertelności całkowitej  o 27%.

Badacze z Loyola University w Chicago   przeprowadzili analizę farmakoekonomiczną z  zastosowaniem modelu Markova zakładając hipotetyczne leczenie do końca życia  pacjentów w wieku 68 lat z nadciśnieniem i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Założono, że pacjent leczony intensywnie przyjmuje średnio 3 leki i odwiedza lekarza 3 razy w roku, a pacjent leczony konwencjonalnie bierze  2 leki i odbywa dwie wizyty.

Na podstawie badania SPRINT założono, że po 5 latach  częstość zdarzeń  w grupach  leczenia intensywnego i konwencjonalnego wyniesie: zawału niezakończonego zgonem 3,2% i 3,8%, udaru niezakończonego zgonem 2,1% i 2,3% a zgonu 5,7% i 7,8%.

Oszacowane przeżycie skorygowane o jakość życia wyniosło odpowiednio 10,5  i 9,6 lat a koszt leczenia do końca życia odpowiednio  176 584$ i 155 261$.

Koszt uzyskanego roku życia skorygowanego jego jakością (QALY, quality-adjusted life year) wyniósł 23 777$, a więc poniżej 50 000$ przyjętych jako granica opłacalności.

W skali kraju intensywna interwencja zgodnie z założeniami badania SPRINT pozwoliłaby uniknąć około 107 500 zgonów rocznie. Ceną byłoby m.in. 55 000 więcej hipotonii i 33 000 więcej omdleń, ale większość tych działań niepożądanych nie miała długotrwałych konsekwencji i była odwracalna po modyfikacji leczenia.

Zdaniem autorów, analiza przekłada wyniki badania SPRINT na codzienną praktykę:

Obawy dotyczące kosztów leczenia i działań niepożądanych mogły markować entuzjazm wobec leczenia intensywnego …

Nasza analiza wskazuje, że dopóki działania niepożądane nie są znacznie częstsze a korzyści znacznie mniejsze niż w badaniu SPRINT, leczenie intensywne jest zarówno skuteczne jak i opłacalne u pacjentów wysokiego ryzyka.

Opracowano na podstawie JAMA Cardiology, 14 września 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Czy intensywne leczenie hipotensyjne jest opłacalne – analiza na podstawie badania SPRINT”