Przestrzeganie zaleceń farmakoterapii (adherence, persistence) – poprawa wskaźników umożliwi zmniejszenie kosztów opieki nad chorymi z cukrzycą typu 2.

IMS Health Study: Low Levels of Adherence and Persistence Remain Barriers to Reducing the Costs of Diabetes Complications. www.imshealth.com

Pomimo poprawy diagnostyki i postępu w możliwościach terapeutycznych w cukrzycy typu 2 (DM2), zbyt niski stopień przestrzegania zaleceń lekarskich jest powodem znacznych kosztów ekonomicznych i społecznych. Przestrzeganie zaleceń farmakoterapii  określa się wskaźnikami adherence (odsetek przyjmowanych dawek leku) oraz persistence (wytrwałość terapeutyczna – odsetek kontynuacji terapii).

W raporcie opublikowanym przez IMS Institute for Healthcare Informatics przedstawiono analizę sześciu różnych systemów opieki zdrowotnej (Brazylia, Niemcy, Arabia Saudyjska, Meksyk, Wielka Brytania, USA) dotyczącą powyższego problemu.  Oszacowano, że powikłania cukrzycy są powodem 61-80% kosztów związanych z cukrzycą typ 2, zaś niskie wskaźniki adherence oraz persistence odpowiadaja za znaczną część tych wydatków w badanych krajach.

Niewystarczające wskaźniki adherence oraz persistence są charakterystyczne dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Ogółem, mniej niż 40 procent pacjentów osiąga optymalny poziom w ich zakresie. Wśród badanych sześciu krajów wykazano znaczące różnice, wartości wahają się od 46 do 77 procent.  Raport wykazał, że strategie poprawy leczenia cukrzycy w tych krajach nie były bezpośrednio ukierunkowane na te nieprawidłowości.

Powikłania cukrzycy typu 2 prowadzą do znacznego wzrostu częstości chorób współistniejących i związanych z nimi kosztów opieki zdrowotnej. Poprawa adherence oraz persistence może spowodować ich zmniejszenie o 4 -15 procent. Przykładowo dla populacji sytemu Medicare w USA to podejście pozwoliłoby uniknąć około 4 miliardów dolarów rocznego kosztu związanego z leczeniem DM2.

Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjentów wymaga zaangażowania wielu stron, m.in. ustawodawców, płatników, ubezpieczycieli, prywatnego sektora medycznego, pracowników służby zdrowia, rodziny, czy samych pacjentów.

Dążenie do optymalnych wskaźników adherence oraz persistence może przynieść wymierne efekty. Wzrost świadomości wśród pacjentów dotyczącej ich własnej  roli w procesie leczenia, a także zdolność i chęć do aktywnego udziału w kierowaniu własnym zdrowiem  odgrywa kluczową rolę w terapii cukrzycy typu 2.

Opracowała na podstawie IMS Health Study, Parsippany, NJ, 12 lipca, 2016

Emilia Kudraszew

0 replies on “Przestrzeganie zaleceń farmakoterapii (adherence, persistence) – poprawa wskaźników umożliwi zmniejszenie kosztów opieki nad chorymi z cukrzycą typu 2.”