Czy nadszedł czas na zmianę wartości docelowych ciśnienia tętniczego? Stanowisko International Society of Hypertension

Michael A. Weber i wsp. Is It Time to Reappraise Blood Pressure  Thresholds and Targets? A Statement From the International Society of Hypertension—A Global Perspective. Hypertension online first (dostępny pełen tekst)

W badaniu SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) w grupie leczonej intensywnie (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) stwierdzono znaczącą redukcję częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych o 25% i śmiertelności całkowitej  o 27%. Czy w świetle tych wyników oraz opublikowanych ostatnio metaanaliz należy na nowo określić grupę, w której należy wdrażać leczenie hipotensyjne oraz ustalić niższe wartości docelowe ciśnienia tętniczego?

Autorzy reprezentujący International  Society  of  Hypertension podkreślają, że nowe dane są potwierdzeniem znanej obserwacji epidemiologicznej, że ryzyko sercowo-naczyniowe wzrasta już od wartości ciśnienia >115/75 mm Hg.

Jednocześnie autorzy zwracają uwagę, że w badaniu SPRINT pomiar ciśnienia odbywał się według zdefiniowanego protokołu (trzykrotny pomiar  podczas wizyty u lekarza za pomocą  automatycznego urządzenia bez żadnego kontaktu z pracownikiem służby zdrowia, w czasie gdy pacjent jest sam w spokojnym, cichym pomieszczeniu). Osiągnięta średnia wartość ciśnienia skurczowego wyniosła ok. 122 mm Hg, co w pomiarach konwencjonalnych może odpowiadać wartościom ok. 130 mm Hg. Dążenie do wartości <120 mm Hg przy pomiarze konwencjonalnym mogłoby wiązać się z  niekorzystnymi konsekwencjami.

Należy także wziąć pod uwagę, że niedawne wyniki badania HOPE 3  (Heart  Outcomes  Prevention  Evaluation 3) nasiliły wątpliwości, czy mamy dostateczne dowody na korzyści wdrażania leczenia hipotensyjnego przy wyjściowych wartościach ciśnienia skurczowego <140 mm Hg.

International  Society  of  Hypertension przypomina też o globalnej perspektywie. W krajach o niskim i średnim dochodzie istnieją ograniczenia związane z gorszym dostępem do wykształconego personelu, ciśnieniomierzy, badań laboratoryjnych czy leków, a także niższy poziom edukacji zdrowotnej w zakresie nadciśnienia.

Powyższe argumenty sprawiają, że autorzy rekomendują cel leczenia na poziomie <130 mm Hg ciśnienia skurczowego dla większości pacjentów. Być może byłyby korzyści z redukcji  ciśnienia poniżej tej wartości u niektórych pacjentów wysokiego ryzyka, ale International Society of Hypertension uznaje, że jest zbyt wcześnie, aby zalecać takie cele na skalę globalną.

Opracowano na podstawie: Hypertension, 27 czerwca 2016

Marcin Kargul