Intensywne leczenie nadciśnienia tętniczego z celem poniżej 120/80 mm Hg. Uwagi na marginesie nowych kanadyjskich wytycznych

Raj Padwal, Doreen M. Rabi, Ernesto L. Schiffrin. Recommendations for Intensive Blood Pressure Lowering in High-Risk Patients, the Canadian Viewpoint. Hypertension. 2016; 68: 3-5 (dostępny pełen tekst)

Najnowsze rekomendacje Hypertension Canada 2016  zalecają m.in. rozważenia nowych docelowych wartości ciśnienia tętniczego na poziomie ≤ 120/80  mm Hg w wyselekcjonowanych grupach wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zalecenia te powstały w oparciu o wyniki opublikowanego w zeszłym roku badania Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), w którym w grupie leczonej intensywnie (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) stwierdzono znaczącą redukcję powikłań sercowo-naczyniowych o  25% oraz  redukcję  śmiertelności całkowitej  o 27%.

Na łamach Hypertension kilku autorów wspomnianych rekomendacji dyskutuje  ich wybrane aspekty.

1. Bezpieczeństwo leczenia intensywnego. Na podstawie kryteriów badania SPRINT zdefiniowano grupy, u których leczenie intensywne:

– należy rozważyć (wiek ≥ 75 lat , 10-letnie ryzyko sercowo-naczyniowe  >15%,  kliniczna lub subkliniczna choroba sercowo-naczyniowa, przewlekła choroba nerek)

– jest przeciwwskazane (np. ciśnienie skurczowe w pozycji stojącej < 110 mm Hg, niemożność współpracy pacjenta w zakresie pomiarów ciśnienia i przyjmowania leków)

– brakuje danych (np. skurczowa niewydolność serca, świeży zawał serca, zespół kruchości)

– dane są niejednoznaczne (np. cukrzyca,  udar w wywiadzie)

Decyzja o leczeniu intensywnym powinna być podjęta po dyskusji z pacjentem i za jego zgodą.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego. Zaleca się  kilkukrotny pomiar  podczas wizyty u lekarza za pomocą  automatycznego urządzenia bez żadnego kontaktu z pracownikiem służby zdrowia, w czasie gdy pacjent jest sam w spokojnym, cichym pomieszczeniu. Taki pomiar jest preferowany ponieważ niweluje częste źródła błędów: efekt białego fartucha czy brak średniej z kilku pomiarów.

3. Preferowane jest stosowanie leków długodziałających i standaryzowanych protokołów określających częstość wizyt (co miesiąc do osiągnięcia wartości docelowych ciśnienia).

4. Pacjenci z cukrzycą – utrzymano cel leczenia <130/80 mm Hg

5. Pacjenci w wieku ≥ 80 lat – utrzymano jako próg rozpoczęcia leczenia ciśnienie skurczowe ≥ 160 mm Hg i cel leczenia < 150 mm Hg. Kwestia ta będzie dyskutowana w październiku 2016 na kolejnej konferencji uzgodnieniowej.

 

Opracowano  na podstawie: Hypertension, lipiec 2016

Marcin Kargul