Korzystanie z mediów społecznościowych a ryzyko depresji – nowe dane

Lin LY i wsp. ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND DEPRESSION AMONG U.S. YOUNG ADULTS. Depress Anxiety. 2016 online

Z mediów społecznościowych korzysta 65% osób dorosłych w USA, podczas gdy w 2005 r. było to 7%. W piśmie Depression and Anxiety opublikowano wyniki badania ufundowanego przez National Institutes of Health, poświęconego związkowi pomiędzy używaniem mediów społecznościowych (social media, SM) a ryzykiem depresji,

Jest to pierwsze badanie na dużej, reprezentatywnej próbie młodych mieszkańców USA. Poprzednie prace na ten temat dotyczyły małych grup oraz pojedynczych serwisów internetowych  i dały niejednoznaczne wyniki.

Do badania włączono  1 787 osób w wieku  19–32 lata.  Oceniano korzystanie z 11 serwisów internetowych:  Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine i Linkedin. Do oceny objawów depresji używano skali Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Depression Scale Short Form.

Uczestnicy korzystali średnio z SM przez 61 minut dziennie i odwiedzali  różne konta średnio 30 razy  tygodniowo. Stwierdzono liniową zależność pomiędzy korzystaniem z SM (zarówno odnośnie łącznego czasu jak i częstości) a depresją. Przykładowo, w najwyższym  kwartylu częstości korzystania z SM ryzyko depresji było 2,7 raza większe w porównaniu z kwartylem najniższym.

Zdaniem autorów, ponieważ badanie miało charakter przekrojowy,  zależność ta nie musi świadczyć o związku przyczynowym. Może być tak, że osoby z objawami depresji częściej korzystają z SM z powodu odczuwania pustki emocjonalnej. Możliwe jest jednak też, że to intensywne korzystanie z SM przyczynia się do rozwoju depresji poprzez:

– konfrontację z wyidealizowanym obrazem rówieśników i zniekształcone wrażenie, ze inni wiodą szczęśliwsze życie

– wrażenie marnowania czasu co negatywnie wpływa na nastrój

– rozwój uzależnienia od internetu, które kojarzy się z depresją

– zwiększenie  narażenia na cyberprzemoc (cyberbullying )

Lekarze powinni pytać osoby szukające porady z powodu depresji o korzystanie z mediów społecznościowych. Dalsze badania powinny być skierowane na mechanizmy obserwowanego związku co pozwoli opracować odpowiednie interwencje z zakresu zdrowia publicznego.

Opracowano na podstawie: Depression and Anxiety, styczeń 2016

0 replies on “Korzystanie z mediów społecznościowych a ryzyko depresji – nowe dane”