Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u pacjentek w okresie okołomenopauzalnym.

Li – Yu Hu i wsp. Risk of Psychiatric Disorders Following Symptomatic Menopausal Transition: A Nationwide Population-Based Retrospective Cohort Study. Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(6):e2800 (dostępny pełen tekst)

Nasilonych objawów okresu okołomenopauzalnego doświadcza około 20% kobiet. Często są to objawy psychiatryczne: depresja, lęk , zaburzenia snu. Jednakże jednoznaczna korelacja między nasilonymi objawami okresu przekwitania a wystąpieniem zaburzeń psychicznych nie została ustalona.

Autorzy artykułu przedstawiają wyniki ogólnonarodowego retrospektywnego badania kohortowego przeprowadzonego na Tajwanie. Badano związki między nasilonymi objawami menopauzy a nowymi incydentami zaburzeń psychicznych  takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe i problemy ze snem.

Do analizy włączono dane z Tajwańskiego Narodowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Kobiety z nasilonymi objawami menopauzy diagnozowane przez ginekologów porównano z grupą kobiet w podobnym wieku bez nasilonych objawów wypadowych. W obu grupach oceniano ilość nowo zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych w oparciu o badanie przeprowadzone przez psychiatrów.

Obie badane grupy liczyły po 19 028 kobiet. Częstość większości badanych zaburzeń była istotnie wyższa w grupie z nasilonymi objawami wypadowymi w porównaniu z grupą kontrolną i zwiększała się wraz z wydłużeniem okresu obserwacji. Współczynniki ryzyka (HR- hazard ratio) wyniosły: dla choroby dwubiegunowej 1,69, zaburzeń depresyjnych 2,17, zaburzeń lękowych 2,11 i zaburzeń snu 2,01. Nie stwierdzono takiego związku dla schizofrenii (HR 0,77)

Zdaniem autorów, nasilone objawy menopauzy mogą być czynnikiem ryzyka zaburzeń psychicznych. Dla potwierdzenia tej zależności konieczne są dalsze badania o charakterze prospektywnym z danymi na poziomie poszczególnych pacjentek.

Opracowanie na podstawie: Internet /Luty 2016 Marzena Firlej

0 replies on “Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u pacjentek w okresie okołomenopauzalnym.”