Między stresem a dobrym samopoczuciem – kluczowa rola umiejętności regulowania emocji. Różnice między płciami

Natalio Extremera and Lourdes Rey. The moderator role of emotion regulation ability in the link between stress and well-being. Front Psychol. 2015; 6: 1632 (dostępny pełen tekst).

Inteligencja emocjonalna (IE) odnosi się do tych zdolności, które są odpowiedzialne za przetwarzanie informacji niosących ze sobą przekaz emocjonalny i wykorzystanie ich w celu podjęcia adekwatnego działania, umożliwiającego adaptacyjne zachowanie czy rozwiązanie problemu, Wyróżnia się następujące czynniki, inaczej komponenty inteligencji emocjonalnej: zdolność do rozpoznawania emocji; zdolność do regulowania  emocji (emotion-regulation ability, ERA); zdolność do wykorzystania emocji do wspomagania myślenia i działania. Badania wskazują, że  spośród nich zdolność do regulowania emocji ma największe znaczenie dla radzenia sobie ze skutkami stresu.

Autorzy publikacji badali związek między inteligencją emocjonalną, umiejętnością regulowania emocji (ERA) a odczuwaniem stresu i dobrego samopoczucia z uwzględnieniem potencjalnych różnic między kobietami a mężczyznami. Przeanalizowano 665 ankiet (336 wypełnionych przez kobiety i 329 przez mężczyzn). Średnia wieku ankietowanych wynosiła 36 lat, ponad 50% stanowili single, 65% pracowało.

Okazało się, że zarówno kobiety jak mężczyźni podobnie odczuwają stres, depresję oraz subiektywne poczucie szczęścia. Zauważono jednak, że umiejętność regulowania emocji miała większe znaczenie w grupie mężczyzn – wśród mężczyzn którzy odczuwali wysoki poziom stresu, ci którzy wykazywali się lepszą umiejętnością regulacji emocji zgłaszali lepsze samopoczucie i mniej objawów depresyjnych w porównaniu z tymi, u których umiejętność regulacji emocji była słabsza.

Hipotezą tłumacząca te wyniki może być istnienie progowej wartości ERA, która jest potrzebna do normalnego codziennego funkcjonowania, a odsetek mężczyzn z ERA poniżej tej wartości jest większy, stąd łatwiej u nich wykazać korzyści z większej umiejętności regulowania emocji.

Jak zauważają autorzy dane te pokazują, że planując programy uczące radzenia sobie ze stresem trening umiejętności regulowania emocji może być bardziej korzystny dla mężczyzn niż kobiet.

Opracowanie na podstawie : Frontiers in Psychology, grudzień 2015

Marzena Firlej

0 replies on “Między stresem a dobrym samopoczuciem – kluczowa rola umiejętności regulowania emocji. Różnice między płciami”