Dwa fenotypy współwystępowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy

R.M. Bruno i S. Taddei. New-onset diabetes in hypertensive patients and mortality: timing is everything. Eur Heart J 2015 online

Na łamach European Heart Journal w ramach komentarza omówiono dwa fenotypy nadciśnienia tętniczego. Przesłanką do ich wyłonienia były wyniki analizy epidemiologicznej autorów ze Szkocji, którzy w 40 letniej obserwacji ocenili powikłania i śmiertelność w grupie 15 089 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z wcześnie (przed lub do 10 lat od rozpoznania nadciśnienia tętniczego) lub późno ( powyżej 10 lat trwania nadciśnienia tętniczego) rozpoznaną cukrzycą.

W porównaniu z grupą osób z nadciśnieniem bez zaburzeń metabolizmu glukozy, wczesny rozwój cukrzycy w przebiegu nadciśnienia tętniczego zwiększał ryzyko zgonu o około 40%, podczas, gdy późny rozwój cukrzycy nie pogarszał rokowania względem kontroli.

Autorzy komentarza podkreślają odmienny patofizjologiczny obraz , który można opisać dla tych dwóch podgrup z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. W pierwszej z nich, o wczesnym początku cukrzycy, dla patogenezy nadciśnienia tętniczego i cukrzycy dominującą rolę odgrywają takie mechanizmy jak otyłość , insulinooporność, zwiększona aktywność układu renina angiotensyna aldosteron, zwiększona aktywność współczulna, tendencja do zwiększonego wchłaniania sodu oraz nasilenie nieswoistych mechanizmów zapalnych. Wraz z upośledzeniem funkcji śródbłonka, rozwojem uszkodzenia miąższowego nerek i zwiększeniem sztywności ścian aorty składa się to na zwiększone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu.

W przypadku późnego rozwoju cukrzycy nadciśnienie tętnicze – poprzez uszkodzenie funkcji śródbłonka, remodeling ściany naczyniowej oraz wzrost aktywności układu współczulnego  – a przez to ograniczenie dostępu insuliny z krwią do tkanek obwodowych, może wtórnie przyczynić się do rozwoju zaburzeń metabolizmu glukozy. Do tego przyczyniają się również niektóre leki jak beta blokery i diuretyki tiazydowe stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Z powyższych obserwacji wynika konieczność określenia na nowo celów terapeutycznych  u osób z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą wcześnie rozpoznaną, a także opracowanie leków wpływających jednocześnie na zaburzony metabolizm i regulujących podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 9 listopada 2015

0 replies on “Dwa fenotypy współwystępowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy”