Bardzo duży spadek zapadalności na chorobę wieńcową w Norwegii – jak tego dokonano?

Mannsverk J i wsp. Trends in modifiable risk factors are associated with a declining incidence of hospitalized and non-hospitalized acute coronary heart disease in a population. Circulation 2015 online

Zapadalność na ostre epizody choroby wieńcowej w Norwegii zmniejszyła się bardzo znacząco w przeciągu ostatnich 15 lat, prawie dwie trzecie tej redukcji wynika ze zmiany modyfikowalnych czynników ryzyka.

W Circulation opublikowano pracę na podstawie prospektywnego badania kohortowego Tromsø Study. Analizie poddano dane uczestników trzech badań ankietowych przeprowadzonych w okresie 1994-2008 (n= 29 582) w populacji miasta Tromsø.

Oceniano skorygowane względem płci i wieku współczynniki  zapadalności na ostre epizody choroby wieńcowej ogółem oraz zgony przedszpitalne i hospitalizacje z powodu ostrego epizodu wieńcowego. Badano także nasilenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i ich związek ze wskaźnikami zapadalności.

W omawianym okresie podczas 375 064 osobodni obserwacji u 1845 uczestników wystąpił ostry epizod choroby wieńcowej, w tym 332 zgony przedszpitalne. Współczynnik zapadalności ogółem ulegał redukcji o 3% rocznie (95% CI 2.0% do 4.0%, P<0.001. W największym stopniu za redukcję tę odpowiadał spadek liczby zgonów przedszpitalnych oraz hospitalizacji z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST.

66% ogólnej redukcji zapadalności wynikało ze zmian czynników ryzyka w badanym okresie (w tym stężenie cholesterolu -32%, ciśnienie tętnicze -14%, palenie -13%, aktywność fizyczna -9%). Z kolei wzrost wskaźnika BMI i cukrzyca zwiększały ryzyko populacyjne o odpowiednio 7% i 2%.

Jak podkreślają autorzy:

badanie wykazało, że prewencja pierwotna poprzez modyfikację czynników ryzyka za pomocą zdrowego stylu życia lub leków wpłynie zarówno na zapadalność na chorobę wieńcową jak i śmiertelność z jej powodu, co jest zobrazowane związkiem pomiędzy czynnikami ryzyka a liczbą  zgonów pozaszpitalnych

I dodają:

a zatem, nagła śmierć sercowa jest stanem, któremu można zapobiegać

Opracowano na podstawie: Circulation, 18 listopada 2015,

Marcin Kargul

0 replies on “Bardzo duży spadek zapadalności na chorobę wieńcową w Norwegii – jak tego dokonano?”