Choroby sercowo-naczyniowe w Europie – najnowsze dane epidemiologiczne

Townsend N, Nichols M i wsp. Cardiovascular disease in Europe — epidemiological update 2015. Eur Heart J. 2015;36:2696-705 (dostępny pełen tekst)

Choroby kardiologiczne wciąż stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Europie (45%), przewyższając ponad dwukrotnie liczbę zgonów z powodów onkologicznych. 4 miliony Europejczyków rocznie umierają z powodu chorób serca.

W European Heart Journal ukazały się dane dotyczące epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych w 53 krajach Regionu europejskiego WHO (obejmuje także niektóre kraje Azji Środkowej oraz Izrael).  Autorzy, dla celów analizy, użyli dostępnych danych WHO oraz opracowań dla poszczególnych krajów.

Choroby sercowo-naczyniowe wg opublikowanych danych stanowią główną przyczynę zgonów (z powodów kardiologicznych umiera 49% kobiet i 40% mężczyzn). Choroba wieńcowa jest najczęstszą samodzielną przyczyną zgonu w Regionie europejskim WHO – odpowiada za zgon 20% kobiet i 19% mężczyzn. Choroby serca nie dotyczą jedynie osób starszych – w raporcie odnotowano 1,4 mln zgonów z przyczyn kardiologicznych w grupie osób <75 r.ż i 700 tys zgonów u ludzi <65 r.ż.

Najmniejszą śmiertelność z powodów kardiologicznych  stwierdzono w 8 krajach wysokorozwiniętych (Francja, Izrael, Hiszpania, Dania, Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania), najwyższą śmiertelność obserwowano w Mołdawii, Kirgistanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie.

Śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w Europie generalnie spada, a największy spadek na przestrzeni ostatnich 10 lat zanotowano w Kazachstanie i Gruzji. Odwrotnie – odsetek zgonów z przyczyn kardiologicznych wciąż rośnie w Kirgistanie i Albanii.

W 13 analizowanych krajach (Belgia, Dania, Francja, Izrael, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria i Anglia) najpoważniejszą przyczynę zgonu stanowią nowotwory.

Wg dostępnych danych prognozowana długość życia w Europie rośnie i wynosi obecnie 76,2 lat dla mężczyzn i 82,1 lat dla kobiet. Najkrócej żyje się w Rosji (odpowiednio 62,8 lat dla mężczyzn, 74,7 lat dla kobiet), a najdłużej w Szwajcarii (mężczyźni średnio 80,7 lat) i Hiszpanii (kobiety średnio 86,1 lat).

Co ciekawe, oprócz danych tabelarycznych w raporcie jednokrotnie pojawia się również Polska, razem ze Słowenią wymieniana w grupie krajów o zwiększającej się liczbie wykonywanych zabiegów bypassowania tętnic wieńcowych (CABG). Tymczasem, w Europie panuje generalna tendencja spadkowej w ilości zabiegów tego typu. Rośnie natomiast częstość interwencji przezskórnych (PCI), co obserwowane jest również w naszym kraju.

Autorzy raportu podkreślają, że pomimo szerokiego rozpowszechnienia chorób sercowo-naczyniowych, optymalizacja leczenia na przestrzeni ostatnich 10 lat pozwoliła na wydłużenie długości życia, a w krajach rozwiniętych na zmniejszenie udziału tych chorób w śmiertelności ogólnej. Podkreślają także duże nierówności pomiędzy analizowanymi krajami w Europie.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 21 października 2015
Łukasz Jankowski

0 replies on “Choroby sercowo-naczyniowe w Europie – najnowsze dane epidemiologiczne”