Znaczenie prognostyczne wczesnej odpowiedzi na leczenie hipoglikemizujące

Haoda Fu i wsp. Early glycemic response predicts achievement of subsequent treatment targets in the treatment of type 2 diabetes: a post hoc analysis. Diabetes Ther (2015) 6:317–328 (dostępny pełen tekst)

Ostatnie lata w leczeniu cukrzycy to tendencja do jego personalizacji. Część osób będzie wymagała akceptacji relatywnie gorszego wyrównania glikemii (osoby starsze, osoby z częstymi epizodami hipoglikemii), u innych  zajdzie konieczność wczesnej intensyfikacji leczenia – osoby w młodszym wieku, ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.

Standardowo zalecanym stopniem wyrównania cukrzycy jest osiągnięcie poziomu hemoglobiny glukozylowanej HbA1C <7,0%. Badanie UKPDS wykazało, że  niższy poziom HbA1C o 1% kojarzy się ze zmniejszeniem jakiegokolwiek powikłania zależnego od cukrzycy o 21%, ze zmniejszeniem zgonu zależnego od cukrzycy o 25%, zawału mięśnia serca o 14% i jakiegokolwiek powikłania o charakterze mikroangiopatii o 38%.

Odpowiednio wczesna ocena skuteczności leczenia cukrzycy pod kątem jej późniejszej efektywności staje się więc wymogiem chwili. Próbę takiej analizy podjęli Haoda Fu i współpracownicy na łamach Diabetes Therapy.

W prezentowanej pracy wykorzystano dane dla osób z niewyrównaną cukrzycą typu 2 z trzech badań klinicznych (HbA1C średnio 8,7-9,0%, średni wiek 56 lat, okres trwania cukrzycy 3-9 lat). Badania objęły grupę leczoną metforminą (597 badanych), gliklazydem (626 badanych) i glarginą (1046 badanych). Wczesne efekty terapii oceniano po 12 tygodniach, a efekt jej ekstrapolowano na skuteczność leczenia stwierdzaną w 24 i 52 tygodniu.

W przybliżeniu przyjęto, że redukcja poziomu HbA1C o około 1% w 12 tygodniu może stanowić predyktor zalecanej późnej odpowiedzi terapeutycznej definiowanej jako osiągnięcie poziomu HbA1C <7% lub redukcja poziomu  HbA1C o ponad 1%. Przy takim założeniu wyznaczono wartości predykcyjne wyników dodatnich i ujemnych. Wartość predykcyjna wyników ujemnych (negative predictive value (NPV)  odzwierciedlała odsetek osób, których późne wyrównanie cukrzycy nie uległo poprawie, jeżeli nie osiągnięto wczesnej (12 tydzień) poprawy kontroli metabolicznej.

Wartości predykcyjne wyników ujemnych  dla trzech przedstawionych metod terapii wyniosły 90%. Uzyskane wyniki potwierdzają fakt, że wczesna ocena wyrównania cukrzycy daje wgląd w późne efekty leczenia. Przy braku osiągnięcia wczesnego celu wskazana jest intensyfikacja dotychczasowego leczenia hipoglikemizującego. Pozostaje to w zgodzie z proponowanym przez ADA i EASD 12 tygodniowym algorytmem oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy.

Opracowano na podstawie: Diabetes Therapy, wrzesień 2015

Marek Kowrach  2015

0 replies on “Znaczenie prognostyczne wczesnej odpowiedzi na leczenie hipoglikemizujące”