Wpływ uczestnictwa w aktywności fizycznej, socjalnej i religijnej na ryzyko wystąpienia depresji u osób w wieku podeszłym.

.
Roh HW i wsp.  Participation in Physical, Social, and Religious Activity and Risk of Depression in the Elderly: A Community-Based Three-Year Longitudinal Study in Korea. PLoS One. 2015; 10(7): e0132838 (dostępny pełen tekst)
Depresja u pacjentów w podeszłym wieku stanowi szczególny przedmiot zainteresowania opieki zdrowotnej. Trwają badania nad wyodrębnieniem znaczących biologicznych, psychosocjologicznych i środowiskowych czynników ryzyka.

Podczas kiedy leki i psychoterapia są głównymi formami leczenia osób chorych na depresję, zwraca się uwagę na to, że pewne modyfikacje stylu życia mogą być bezpiecznym i tanim sposobem na uzupełnienie radzenia sobie z chorobą.
Koreańscy naukowcy postanowili zweryfikować rolę stylu życia w pojawieniu się depresji u starszych osób. W tym celu zakwalifikowali do badania 6647 osób w wieku ≥60 lat, którzy w momencie badania nie mieli zdiagnozowanej depresji. Badani byli uczestnikami koreańskiego rządoqwego badania ankietowego Living Profiles of Older People Survey.  Uczestników badania podzielono na grupy ze względu na częstość uprawiania aktywności fizycznej oraz udział w aktywności społecznej lub religijnej co najmniej 1 raz w tygodniu.

Ponownj oceny dokonano po 3 latach. W tym czasie uczestnicy byli badani Geriatryczną Skalą Depresji (SGDS-K), przeprowadzano wywiad dotyczący uprawiania aktywności fizycznej oraz brania udziału w aktywnościach społecznych i religijnych.
Wyniki pokazały, że udział w aktywności fizycznej, socjalnej i religijnej jest skojarzony z obniżonym ryzykiem wystąpienia depresji u starszych osób. Szansa wystąpienia depresji maleje o 19% dla osób uprawiających aktywność fizyczną ≥3 razy w tygodniu powyżej 30 minut. Prawdopodobieństwo wystąpienia depresji spada również odpowiednio o 13% i 22% wśród osób, które co najmniej raz w tygodniu uczestniczą w aktywności społecznej i religijnej.

Wymagane są dalsze badania, aby wyjaśnić dokładny wpływ poszczególnych aktywności na ryzyko pojawienia się depresji.

Opracowano na podstawie:  PLOS One, 14 lipca 2015

Magdalena Wilk-Maciejewska

0 replies on “Wpływ uczestnictwa w aktywności fizycznej, socjalnej i religijnej na ryzyko wystąpienia depresji u osób w wieku podeszłym.”