Nie każde otępienie to choroba Alzheimera – różnicowanie

Dementia—not all about Alzheimer’s. Lancet 2015:386:1600 (dostępny pełen tekst)

Edytorial w Lancet porusza zagadnienie różnych rodzajów demencji, szerzej omówione w trzech artykułach w tym samym numerze pisma.

W ostatnich latach otępienie związane z chorobą Alzheimera stało się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w oczach opinii publicznej. Należy jednak pamiętać, że demencja może mieć różne przyczyny i różną symptomatologię.

Otępienie czołowo-skroniowe (frontotemporal dementia) może mieć trzy warianty:
– z przewagą zaburzeń behawioralnych
– afazji postępującej niefluentnej (nieprawidłowa ekspresja mowy, przy zachowanym jej rozumieniu)
– otępienia semantycznego (zaburzenia pamięci semantycznej oraz nieprawidłowości w zakresie rozumienia słów)
Objawy otępienia czołowo-skroniowego pokrywają się z objawami choroby Alzheimera i zaburzeń psychicznych, w różnicowaniu ważne są obrazy atrofii w badaniach CT i MRI.

W otępieniu z ciałami Lewy’ego charakterystyczne są zaburzenia uwagi, czynności wykonawczych, zespół parkinsonowski, omamy wzrokowe, typowy jest fluktuacyjny charakter stanu czynności poznawczych. W badaniach PET i SPECT obserwuje się zmniejszony wychwyt transporterów dopaminy w jądrach podkorowych.

Otępienie naczyniowe zwykle jest wynikiem zmian w drobnych naczyniach podkorowych. Objawy neuropsychiatryczne w znacznym stopniu pokrywają się z chorobą Alzheimera a w rozpoznaniu istotne jest stwierdzenia ognisk zawałowych mózgu oraz uszkodzeń istoty białej w badaniu MRI.

Zdaniem redakcji Lancet istotnym problemem wymagającym dalszych wysiłków badawczych i edukacyjnych jest niedostateczna lub błędna diagnoza otępień innych niż choroba Alzheimera.

Opracowano na podstawie: Lancet, 24 października 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Nie każde otępienie to choroba Alzheimera – różnicowanie”