Bezpieczeństwo i tolerancja skojarzonego leczenia przeciwdepresyjnego: meta-analiza

Galling B i wsp. Safety and tolerability of antidepressant co-treatment in acute major depressive disorder: results from a systematic review and exploratory meta-analysis. Expert Opin Drug Saf. 2015:1-22.

Wytyczne leczenia dużego zaburzenia depresyjnego (major depressive disorder, MDD) zalecają rozpoczynanie od monoterapii lekiem przeciwdepresyjnym. Odpowiedź  występuje u 50-75% leczonych a remisja u ok. 30%. Jedną z możliwości postępowania przy braku skuteczności monoterapii jest leczenie skojarzone lekami przeciwdepresyjnymi. Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja takiego leczenia wymagają dalszych badań.

Autorzy przeprowadzili przegląd systematyczny i meta-analizę badań z baz PubMed/MEDLINE/PsycInfo/Embase poświęconych bezpieczeństwu i tolerancji leczenia skojarzonego. Do analizy włączono 23 badania (n=2435) z udziałem co najmniej 20 dorosłych z MDD, ze średnim czasem obserwacji 6,6 tygodnia.

Monoterapia i leczenie skojarzone nie różniły się istotnie pod względem dyskontynuacji  z powodu działań niepożądanych (adverse events, AE) – względne ryzyko dla leczenia skojarzonego, [RR] = 1.38, 95% CI = 0.89-1.10. Nie było także różnicy odnośnie występowania więcej niż jednego AE (RR = 1.19, 95% CI = 0.95-1.49).

Leczenie skojarzone związane było z częstszym występowaniem 4 z 25 analizowanych AE (drżenia: RR = 1.55, 95% CI = 1.01-2.38; pocenie: RR = 1.95, 95%CI = 1.13-1.38, przyrost masy ciała o co najmniej 7%: RR = 3.15, 95% CI = 1.34-7.41; przyrost masy ciała = 2.17 kg, 95% CI = 0.71-3.63 kg). Nie było różnic w odnośnie AE ze strony ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego, funkcji seksualnych i koncentracji.

Szczególnie zwiększoną częstość AE odnotowano przy skojarzeniu leków z grupy NaSSa (leki blokujące receptory adrenergiczne i serotoninergiczne – np. mianseryna, mirtazapina) oraz leków trójcyklicznych z lekami z grupy SSRI.

Zdaniem autorów, zwiększenie częstości działań niepożądanych należy uwzględniać w ocenie korzyści i ryzyka skojarzonego leczenia przeciwdepresyjnego.

Opracowano na podstawie: Expert Opinion on Drug Safety, 10 września 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Bezpieczeństwo i tolerancja skojarzonego leczenia przeciwdepresyjnego: meta-analiza”