Różnice w częstości i regularności stosowania leków przeciwdepresyjnych w krajach europejskich

Dan Lewer i wsp. Antidepressant use in 27 European countries: associations with sociodemographic, cultural and economic factors. Br J Psychiatry. 2015; 207:221-226.

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w latach 2000-2010 w Europie zwiększyło się o 20%, jednak  między poszczególnymi krajami różni się ono nawet sześciokrotnie. Badania nie wykazują tak szczególnych różnic w zakresie chorobowości z powodu zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Różnice w stosowaniu leków mogą wynikać z odmiennych zachowań pacjentów i społecznego podejścia do zaburzeń psychicznych, dostępności lekarzy czy różnic w zakresie systemów opieki zdrowotnej.

Autorzy z Royal College of Psychiatrists badali to zagadnienie używają danych z 27 krajów Unii Europejskiej (n = 26 800) zebranych w ramach projektu Eurobarometer 2010.

Ogółem 7.2% próby przyjmowało lek przeciwdepresyjny w ciągu ostatniego roku. Odsetek ten wahał się od 15.7% w Portugalii do 2.7% w Grecji (w Polsce ok. 6%). Tylko 58% stosowało leki regularnie (od 89% w Szwecji do 19% w Bułgarii,  w Polsce ok. 50%), co autorzy uznali za niski wskaźnik w świetle rekomendacji podkreślających konieczność regularnego przyjmowania leków.

Zgodnie z innymi badaniami częściej stosowały leki przeciwdepresyjne kobiety, osoby w wieku ponad 40 lat, bezrobotni, osoby należące do niższych klas społecznych.

Regularność stosowania leków przeciwdepresyjnych korelowała z nakładami państw na służbę zdrowia natomiast rozpowszechnienie poglądów o nieuleczalności depresji  i o własnej winie w rozwoju depresji wiązało się z rzadszym i mniej regularnym stosowaniem leków.

Zdaniem autorów nakłady na służbę zdrowia mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia poprzez jego większą dostępność, lepsze wyszkolenie pracowników oraz refundację leków. Działania w kierunku poprawy stosowania leków przeciwdepresyjnych powinny także obejmować kampanie zwiększające świadomość społeczną.

Opracowano na podstawie: British Journal of Psychiatry, wrzesień 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Różnice w częstości i regularności stosowania leków przeciwdepresyjnych w krajach europejskich”