Czy będzie zmiana wytycznych? Niższe cele leczenia hipotensyjnego wiążą się z poprawą rokowania – wstępne wyniki badania SPRINT

Landmark NIH study shows intensive blood pressure management may save lives. www.nih.gov/news/health/

Bardziej intensywne leczenie hipotensyjne, ukierunkowane na osiągnięcie wartości ciśnienia tętniczego niższych niż powszechnie przyjęte cele terapii, poprawia rokowanie u osób z nadciśnieniem w wieku 50 i więcej lat.

Takie wnioski płyną ze wstępnych wyników badania SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) prowadzonego przez National Institutes of Health (NHLBI) w USA.

Do badania SPRINT od 2009 roku włączono w 100 ośrodkach w USA i Portoryko 9300 osób z nadciśnieniem w wieku >= 50 lat i z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego lub przewlekłą chorobą nerek, ale bez cukrzycy czy udaru w wywiadzie. Badanych randomizowano do grupy leczonej standardowo z celem osiągnięcia ciśnienia skurczowego < 140 mm Hg i grupy leczonej intensywnie z celem < 120 mm Hg. W grupach tych stosowano średnio odpowiednio 2 i 3 leki.

Badanie zdecydowano zakończyć przedwcześnie z uwagi na znaczące korzyści leczenia intensywnego, które wiązało się z redukcją częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych (takich jak zawał, udar i niewydolność serca) o 30%. Odnotowano także zmniejszenie ryzyka zgonu o prawie 25%. Pełne wyniki badania zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 roku.

“Nasze wyniki dostarczają istotnych dowodów, że leczenie hipotensyjne z niższym celem terapii u pacjentów starszych lub obciążonych wysokim ryzykiem może być korzystne i skutkować lepszymi ogólnym wskaźnikami zdrowotnymi” stwierdził Lawrence Fine, dyrektor Oddziału Prewencji i Nowych Zastosowań Klinicznych NHLBI.

Zdaniem badaczy SPRINT jest zbyt wcześnie, aby spekulować, jak omawiane wyniki wpłyną na praktykę kliniczną i jak zmienią wytyczne leczenia nadciśnienia. Dokładne dane muszą zostać przeanalizowane i zrecenzowane przez ekspertów. Tym niemniej wydaje się, że wywrą bardzo znaczny wpływ na aktualne rekomendacje.

Opracowane na podstawie: National Institutes of Health press release, 11 września 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Czy będzie zmiana wytycznych? Niższe cele leczenia hipotensyjnego wiążą się z poprawą rokowania – wstępne wyniki badania SPRINT”