Ocena wpływu leczenia agomelatyną dużego zaburzenia depresyjnego na ogólną sprawność życiową

Prelipceanu D i wsp. The Daily Functionality in a Major Depressive Episode Cohort of Romanian Patients – a Non-Interventional Study. Maedica (Buchar). 2015 Mar;10(1):39-43 (dostępny pełen tekst)

Zgodnie z najnowszymi danymi epidemiologicznymi liczbę chorych depresję w Europie szacuje się na 30,3 miliona. Depresja znacząco zaburza sprawność życiową, w przypadku dużego zaburzenia depresyjnego 52% chorych ma poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Rezydualne zaburzenia funkcjonowania stwierdza się także w okresach remisji, zwłaszcza w przypadku depresji nawracającej. Ostatnio podkreśla się ich znaczenie dla oceny wpływu depresji na produktywność.

Badacze rumuńscy przeprowadzili nieinterwencyjną ocenę wpływu leczenia agomelatyną na wskaźniki sprawności życiowej u 1191 pacjentów w warunkach codziennej praktyki klinicznej.

Do badania włączono osoby z rozpoznaniem dużego epizodu depresyjnego (major depressive disorder, MDD) – z pojedynczym epizodem lub z nawrotem. Oceny funkcjonowania dokonywano przy użyciu skali ogólnej sprawności życiowej Sheehan Disability Scale (SDS).

Wyjściowo sprawność była znacząco upośledzona, ze średnimi wynikami > 6 punktów we wszystkich 3 domenach (praca/szkoła: 6,4, życie społeczne: 6,3, życie rodzinne: 6,3). Po 2 tygodniach leczenia odnotowano poprawę, która narastała do 10 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po 10 tygodniach utrzymywało się łagodne upośledzenie sprawności – punktacja odpowiednio 2; 1,9 i 1,9. Odnotowano także znaczącą poprawę punktacji skal nasilenia depresji QIDS-C (Quick Inventory of Depressive Symptomatology) i CGI (Clinical Global Impression).

Zdaniem autorów sprawność pacjentów uległa wyraźnej poprawie, ale po 10 tygodniach upośledzenie funkcjonowania utrzymywało się we wszystkich domenach. A zatem leczenie agomelatyną zapewniło szybka poprawę, ale powinno być kontynuowane przez czas określony w rekomendacjach.

Opracowano na podstawie: Maedica (Buchar), marzec 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Ocena wpływu leczenia agomelatyną dużego zaburzenia depresyjnego na ogólną sprawność życiową”