Zmiany w leczeniu inwazyjnym choroby niedokrwiennej serca w Polsce w latach 2005-2011

Z. Siudak, A.Ochała, M.Lesiak i wsp. Temporal trends and patterns in percutaneous treatment of coronary artery disease in Poland in the years 2005-2011. Kardiologia Polska 2015; 73, 7: 485–492 (dostępny pełen tekst)

Polska jest jednym z liderów europejskich kardiologii inwazyjnej w odniesieniu do liczby wykonywanych plastyk wieńcowych przypadającą na liczbę mieszkańców. W Kardiologii Polskiej opublikowano wyniki rejestru koronarografii i zabiegów angioplastyk wieńcowych wykonanych w Polsce w latach 2005-2011.

Celem prezentowanej pracy była analiza charakterystyki epidemiologicznej populacji, danych demograficznych oraz oszacowania wczesnego rokowania po zabiegach. Dane uzyskano z Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej. Analizą objęto wszystkich kolejnych pacjentów u których wykonywano koronarografię oraz zabiegi przeskórnej angioplastyki wieńcowej.

Było to badanie obserwacyjne. W rejestrze brało udział początkowo 75 pracowni hemodynamicznych a w 2011 liczba ta  wynosiła już 137. W latach 2005-2011 wykonano 935 429 diagnostycznych koronarografii oraz 501 117 zabiegów PCI. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych wzrosła z 99 195 (rocznie) do 180 935. Podobnie liczba PCI zwiększyła się z 50 297 do 99 614 rocznie.

W badanym okresie częstość powikłań związanych z koronarografią (zgony, udary mózgu) pozostała stabilna na przestrzeni lat. Natomiast w tym samym czasie wzrosła częstość zgonów okołozabiegowych związanych z zabiegami angioplastyki. Liczby te przedstawiały się następująco: zgony (0,44% i 0,79%), zawały serca (0,39% i 0,6%), rewaskularyzacja chirurgiczna pilna (0,05% i 0,06%). Za zmiany w zakresie śmiertelności mogą odpowiadać różnice demograficzne – wzrosła średnia wieku chorych  poddawanych zabiegom oraz liczba schorzeń wpółistniejących, zwiększył się też udział PCI wykonywanych w ostrych zespołach wieńcowych (66% w 2011 r. vs 57% w 2005 r.)

Z danych rejestru wynika, że w analizowanym okresie wzrosła częstość implantacji stentów DES (drug eluting stents) z 32,8% do 55,3%. Częściej wykonywano także zabiegi z dostępu promieniowego, zmiana z 26,8 na 39,1%. Zabiegi PCI wykonywano głownie u mężczyzn, początkowo u 69,7% a pod koniec obserwacji 66,8% . W badanej grupie zarejestrowano występowanie innych schorzeń w tym m.in. nadciśnienia tętnicze odpowiednio (lata 2005 i 2011) u 63,1% oraz 73,7%, cukrzycy u 15,9% oraz 22,8%, niewydolności nerek u 2,3 % oraz 4,88%.

Zdaniem autorów wprowadzenie przez European Cardiology Society  inicjatywy „ Stent for life” zaowocowało zwiększeniem dostępności do procedur kardiologii inwazyjnej w Polsce.

Opracowano na podstawie: Kardiologia Polska, lipiec 2015

Tomasz Rywik

0 replies on “Zmiany w leczeniu inwazyjnym choroby niedokrwiennej serca w Polsce w latach 2005-2011”