Demencja w krajach zachodnioeuropejskich – trendy epidemiologiczne w ostatnich dekadach

Yu-Tzu Wui wsp.Dementia in western Europe: epidemiological evidence and implications for policy making. Lancet Neurol 2015 Published Online.

Demencja dopiero w ostatnim czasie została uznana za jeden z priorytetów ochrony zdrowia na świecie. Jej znaczenie wzrasta wraz ze starzeniem się populacji.

Badania epidemiologiczne przeprowadzone w krajach Europy Zachodniej 20 -30 lat temu dały podstawy do działań z zakresu zdrowia publicznego. Szacunki te są jednak  już nieaktualne – z powodu wydłużenia średniego przeżycia, zmian warunków życia i różniących się czynników ryzyka.

W Lancet Neurology opublikowano pracę analizującą, czy występowanie demencji zmieniło się od tego czasu. Autorzy pierwotnych prac ze Szwecji, Holandii, Hiszpanii i Anglii przy użyciu tej samej co 20-30 lat temu metodologii oszacowali współczesne wskaźniki epidemiologiczne.

Ogółem wyniki nie różniły się znacząco. Oznacza to, że mimo starzenia się populacji, liczba osób z demencją krajach zachodnioeuropejskich jest raczej stabilna. W Anglii odnotowano zmniejszenie chorobowości z powodu demencji o 22% (p=0,003), w Hiszpanii (Saragossa) redukcja dotyczyła tylko mężczyzn (43%; p=0,0002). W Sztokholmie i Rotterdamie zmniejszenie częstości demencji nie było istotne statystycznie.

Zdaniem autorów omawiane wyniki  są odzwierciedleniem podjętych działań populacyjnych – poprawy edukacji i warunków życia, lepszej prewencji i leczenia chorób sercowo-naczyniowych i innych schorzeń przewlekłych. Wskazuje to, iż dążenie do lepszego stanu zdrowia we wczesnych latach skutkuje lepszym funkcjonowaniem kognitywnym w starszych latach.

Przyszłe działania z zakresu zdrowia publicznego powinny dotyczyć prewencji pierwotnej, wtórnej (badania przesiewowe, wczesne wykrycie) i trzeciorzędowej (przy rozpoznaniu otępienia). Największy efekt populacyjny przynosi prewencja pierwotna – redukcja czynników ryzyka i zwiększanie rezerwy poznawczej (ang. cognitive reserve, koncepcja, która zakłada, że istnieją indywidualne różnice w sposobie przetwarzania informacji, a to prowadzi do różnej „odporności” na związane z wiekiem zmiany degeneracyjne w obrębie mózgu).

Opracowano na podstawie: Lancet Neurology, 20 sierpnia 2015

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Demencja w krajach zachodnioeuropejskich – trendy epidemiologiczne w ostatnich dekadach”