Niedożywienie, stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego a objawy depresji w podeszłym wieku.

Mafalda Brito Noronha i wsp. Undernutrition, serum vitamin B12, folic acid and depressive symptomsin older adults. Nutr Hosp. 2015;32(1):354-361 (dostępny pełen tekst)

Według danych WHO liczba osób w wieku 80 i więcej lat na świecie wzrośnie do 2050 roku 4-krotnie i wyniesie 395 milionów. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w starszej grupie wiekowej należą zaburzenia depresyjne.

W badaniach z użyciem kwestionariusza Mini Nutritional Assessment (MNA) u osób w wieku 65 i więcej lat niedożywienie (MNA<=7)  stwierdzano u 39%, 14% i 6% osób odpowiednio w szpitalach, domach opieki i żyjących w społeczności. Wskaźniki zagrożenia niedożywieniem (MNA = 8-11) dotyczyły odpowiednio 47%, 54% i 32%. Z niedożywieniem łączą się: pogorszenie funkcjonowania, dysfunkcje układu immunologicznego, częstsze hospitalizacje, gorsza jakość życia i większa śmiertelność.

W badaniach przekrojowych stwierdzono zależność  depresji i niedożywienia. Związane z wiekiem zaburzenia apetytu, wchłaniania i metabolizmu mogą prowadzić do niedoborów określonych składników pokarmowych, w tym witaminy B12 i kwasu foliowego, których niskie stężenia wykazano u osób z depresją typu melancholicznego.

Problematykę tę badali autorzy z Portugalii. Badaniem objęto 84 rezydentów domów opieki. Do oceny niedożywienia stosowano skalę MNA, a do oceny objawów depresji skalę Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D).

Duże prawdopodobieństwo depresji stwierdzono u 53 osób (61,3%). Spośród nich 34% było zagrożonych niedożywieniem. Zagrożenie niedożywieniem zwiększało ryzyko depresji (iloraz szans, OR = 3.47 (1.05-11.46). Niskie stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego były częste (42,9% i 5,9%), jednak w analizie wieloczynnikowej nie miały wpływu na ryzyko depresji.

Niedożywienie wiąże się zatem z depresją w sposób niezależny od stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego. Zdaniem autorów wyniki podkreślają potrzebę opracowania strategii prewencyjnych, zwłaszcza w odniesieniu dom rezydentów domów opieki w podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: Nutrición hospitalaria, lipiec 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Niedożywienie, stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego a objawy depresji w podeszłym wieku.”