Preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia a przestrzeganie zaleceń. Nowe badanie z Japonii

Ikuo Saito i wsp. Medication-taking behavior in hypertensive patients with a single-tablet, fixed-dose combination in Japan. Clin Exp Hypertens, Early Online

Leki nie działają u chorych, którzy ich nie przyjmują. Aby osiągnąć cele leczenia nadciśnienia tętniczego ważna jest postawa pacjentów określana m.in. takimi wskaźnikami jak:

adherence – przestrzeganie zaleceń lekarskich wyrażone odsetkiem przyjmowanych dawek leku

persistence – wytrwałość w stosowaniu terapii, dotycząca czasu w jakim lek jest przyjmowany

W leczeniu nadciśnienia tętniczego często stosowane jest leczenie skojarzone a preparaty złożone, stanowiące połączenie dwóch lub więcej leków, mają za zadanie poprawę wskaźników stosowania się do terapii. Weryfikację tej hipotezy przynoszą wyniki badania przeprowadzonego w Japonii.

W pracy zintegrowano trzy prospektywne badania kohortowe  dotyczące stosowania antagonisty wapnia azelnidypiny, olmesartanu oraz preparatu złożonego zawierającego oba te leki. W analizie wykorzystano tzw. „współczynnik skłonności” (propensity score). Powyższa metoda polega na stworzeniu grup chorych, którzy wyjściowo nie różnią się podstawowymi parametrami wpływającymi na rokowanie, czyli symuluje badanie interwencyjne. W ten sposób stworzono liczące po 1074 osób grupy leczenia skojarzonego osobnymi lekami (combined treatment, CT) i preparatem złożonym (fixed-dose combination, FDC). W pracy wykorzystano również dane japońskich rejestrów aptecznych.

Po 12 tygodniach terapii wskaźniki przerwania leczenia (non-persistence) wyniosły 10,1% i 6,7% odpowiednio dla grup CT i FDC (p<0.0074). Wartości ciśnienia tętniczego były statystycznie niższe w grupie FDC – 136.8/ 75.9 mm Hg vs 140.8/78.6 mm Hg.

Adherence określano wskaźnikiem PDC (proportion of days covered), czyli ilorazem liczby dni, na które pacjent wykupił leki, do liczby dni obserwacji. Wartość wskaźnika powyżej 0,8 oznaczała stosowanie się do zaleceń. Odsetki dobrego wskaźnika  adherence były znacząco wyższe w grupie FDC po 3 miesiącach (78% vs 71%), po 6 miesiącach (69% vs 59,5%) i po 12 miesiącach terapii (58% vs 46,5%).

Zdaniem autorów stosowanie preparatów złożonych poprawia zachowanie pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń lekarskich.

 

Opracowano na podstawie Clinical and Experimental Hypertension, 24 lipca 2015,

Marcin Kargul