Leczenie depresji – czego oczekują pacjenci a czego lekarze?

K.Demyttenaere i wsp. What is important in being cured from depression? Discordance between physicians and patients. J Affect Disord 2015;174:390.

Medycyna w szerokim rozumieniu pozostaje nie tylko nauką o leczeniu, ale sztuką uzdrawiania. Pomimo niewątpliwych sukcesów na polu medycyny naukowej, komunikacja z pacjentem może stanowić podstawę sukcesu terapeutycznego. Należy poznać opinie pacjentów w tym zakresie mogące się istotnie różnić od tego, co uznawane jest w pojęciu naukowej medycyny za zdrowie.

Szczególnie rozbieżności te widoczne są w schorzeniach psychicznych. Na łamach Journal of Affective Disorders autorzy z Belgii na podstawie obserwacji 426 pacjentów leczonych z powodu depresji przez lekarzy rodzinnych lub psychiatrów, posługując się szeregiem kwestionariuszy ocenili oczekiwania pacjentów i lekarzy co do efektów terapii. Pomimo założeń badania, tylko część z chorych spełniała jednoznaczne kryteria epizodu depresji, część zaś odpowiadała zaburzeniom lękowym.

W przeprowadzonej analizie dla pacjentów istotniejszym skutkiem leczenia było uzyskanie poprawy w zakresie pozytywnych aspektów nastroju, a nie jedynie ustąpienie negatywnych objawów depresji. Obejmowało to, według kolejności ważności takie zagadnienia jak: poprawa odczuwania sensu życia, radość odczuwania życia, satysfakcja z własnej osoby, możliwość koncentracji, następnie zaś dopiero ustąpienie obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych, poczucia braku energii, zmęczenia, poprawa relacji personalnych. Elementy pozytywnego afektu nabrały szczególnego znaczenia po trzech miesiącach leczenia. Prowadzący lekarze koncentrowali się bardziej na uzyskaniu poprawy w zakresie negatywnych objawów depresji: obniżonego nastroju, samooceny, lęku, braku zainteresowań w podejmowaniu aktywności w czasie wolnym, pogorszenia relacji socjalnych. W obu grupach jako cele leczenia objawy somatyczne były uznawane za najmniej istotne.

Uzyskane rozbieżności w priorytetach, przy obecnej skuteczności terapii farmakologicznej, mogą mieć wpływ na efekty leczenia. Wymaga to przeprowadzenia dodatkowej analizy.

Opracowano na podstawie: Journal of Affective Disorders, marzec 2015

Marek Kowrach

0 replies on “Leczenie depresji – czego oczekują pacjenci a czego lekarze?”