Leczenia skojarzone w jednej tabletce perindopril/amlodypina jak lek pierwszego rzutu w łagodnym nadciśnieniu tętniczym

Mancia G, Asmar R i wsp. Comparison of single-pill strategies first line in hypertension: perindopril/amlodipine versus valsartan/amlodipine  , LINK: J Hyp 2015;33:401

W Journal of Hypertension ukazały się wyniki interesującego badania dotyczącego efektywności i bezpieczeństwa stosowania w terapii pierwszego rzutu peryndoprylu w skojarzeniu a amlodypiną   lub terapii opartej na walsartanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Do badania włączono 1757 chorych dorosłych, z wyjściowym ciśnieniem tętniczym 150-180/95-110 mm Hg, których następnie, po okresie 2-4 tygodni podawania placebo (wash-out period) losowo podzielono na dwie grupy. W momencie włączenia do badania chorzy otrzymywali preparat złożony perindopril/amlodypina 3,5/2,5 mg (881 pacjentów) lub walsartan w dawce 80 mg (876 pacjentów). Chorych poddawano kontroli w 1, 2 i 3 miesiące od włączenia leczenia, a w przypadku nie osiągnięcia celu terapeutycznego (RR<140/90mmHg) leczenie modyfikowano – dawki stopniowo zwiększano wg schematu: perindopril/amlodypina 7/5mg, potem 14/10mg, następnie 14/10mg+indapamid o przedłużonym uwalnianiu 1,5mg; w przypadku grupy drugiej po miesiącu zwiększano dawkę walsartanu do 160 mg, następnie podawano walsartan/amlodypinę w dawce 160 mg/5mg oraz ostatecznie 160 mg/10mg. Obie grupy odpowiadały sobie pod względem wieku, płci i wyjściowego RR (55,5 lat, w 53% mężczyźni, średnie RR 163,5/100,2 mm Hg).

Po miesiącu od włączenia leczenia cel terapeutyczny osiągnięto u 33% osób w grupie perindopril/amlodypina vs 27% w grupie przyjmującej walsartan (p<0,005), istotna różnica skuteczności na korzyść połączenia amlodypiny z perindoprilem między badanymi grupami utrzymywała się podczas każdej z wizyt kontrolnych. (P<0.05). Po 3 miesiącach obserwacji średnie uzyskane ciśnienie tętnicze było istotnie statystycznie niższe w grupie pierwszej niż drugiej i wynosiło odpowiednio 137,8+/-12,4/83,3+/-8,7 vs  139,7+/-13,3/84,8+/-9,0 mm Hg. Porównywane bezpieczeństwo stosowania obu terapii nie różniło się istotnie.

Autorzy podsumowują, że trójstopniowa strategia wdrażania leczenia tabletką dwuskładnikową perindopril/amlodypina jest bardziej skuteczna niż analogiczne leczenie walsartanem z późniejszym dołączeniem amlodypiny. Proponowana terapia prawdopodobnie wiąże się też z lepszym przestrzeganiem zaleceń niż stosowanie politerapii, ma również istotny wpływ kardioprotekcyjny.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Luty 2015
Łukasz Jankowski
0 replies on “Leczenia skojarzone w jednej tabletce perindopril/amlodypina jak lek pierwszego rzutu w łagodnym nadciśnieniu tętniczym”