Nowy algorytm prognostyczny dla pacjentów z niewydolnością serca i przyspieszonym rytmem serca

Ian Ford i wsp. Top ten risk factors for morbidity and mortality in patients with chronic systolic heart failure and elevated heart rate: The SHIFT Risk Model, LINK: Int J Cardiol 2015;184:163 (dostępny pełen tekst)

Stały postęp opieki nad chorymi z niewydolnością serca (NS) stwarza potrzebę tworzenia nowych modeli prognostycznych. Obiektywna ocena chorych z NS może stworzyć szansę na indywidualizację podejścia terapeutycznego w tej populacji chorych. Dotychczasowe algorytmy prognostyczne oparte były przede wszystkim na niejednorodnych populacjach, nierzadko bez wymogu optymalnej terapii, zgodnej z obecnymi standardami.

W International Journal of Cardiology opublikowano ciekawą pracę, której celem była identyfikacja najważniejszych czynników ryzyka chorobowości i śmiertelności pacjentów ze skurczową NS  i przyśpieszonym rytmem serca (>70/min). Analizy oparto na danych z badania SHIFT. Wybrano 4 punkty końcowe: punkt złożony (zgony sercowo-naczyniowe lub hospitalizacje z powodu NS), śmiertelność ogólną, śmiertelność sercowo-naczyniową oraz hospitalizacje z powodu NS.

Pierwsze analizy obejmowały wytypowanie 10 najważniejszych czynników prognostycznych wystąpienia analizowanych punktów końcowych i włączenie ich do analizy proporcjonalnego hazardu Coxa. W następnej kolejności, w przeprowadzonej ocenie nie zakładano już limitu liczby zmiennych.

Na podstawie tych analiz stwierdzono, że najsilniejszymi czynnikami predykcyjnymi wystąpienia ocenianych zdarzeń dla wszystkich 4 punktów końcowych były: przyśpieszony rytm serca, niska frakcja wyrzucania, podwyższone stężenie kreatyniny, klasa III/IV wg. NYHA, dłuższy czas od rozpoznania NS, starszy wiek (za wyjątkiem zgonów sercowo-naczyniowych), blok lewej odnogi pęczka Hisa i niskie wartości skurczowego ciśnienia tętniczego. W rozszerzonej analizie stwierdzono dodatkowo, że czynnikami prognostycznymi były także: niski indeks masy ciała (śmiertelność ogólna oraz śmiertelność  sercowo-naczyniowa), płeć męska (śmiertelność ogólna), etiologia niedokrwienna (śmiertelność sercowo-naczyniowa), niskie stężenia cholesterolu (punkt złożony i hospitalizacje NS), migotanie/trzepotanie przedsionków w wywiadzie (złożony punkt końcowy), cukrzyca i brak hiperlipidemii w wywiadzie (hospitalizacje NS).

Ocena modeli pod względem braku dopasowania wykazała, że potencjalnie problem ten dotyczył jedynie modelu dla śmiertelności ogólnej. Uzyskane wyniki były niezależne od uwzględnienia w analizie wyjściowej farmakoterapii.

W podsumowaniu autorzy zauważają, że SHIFT Risk Model  utworzony na podstawie łatwo dostępnych danych dotyczących podstawowej charakterystyki  pacjentów z NS pozwala na uzyskanie ważnych informacji prognostycznych w populacji chorych z NS z upośledzoną czynnością skurczową oraz z przyśpieszonym rytmem serca.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2015
Tomasz Rywik

0 replies on “Nowy algorytm prognostyczny dla pacjentów z niewydolnością serca i przyspieszonym rytmem serca”