Ryzyko manii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych antydepresantami poprawiającymi jakość snu

A. Wichniak i wsp. Low Risk for Switch to Mania during Treatment with Sleep Promoting Antidepressants, LINK: Pharmacopsychiatry. 2015;48:83 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Pharmacopsychiatry ukazała się praca  Wichniaka i wsp. dotycząca ryzyka manii u chorych otrzymujących leki przeciwdepresyjne poprawiające parametry snu.

Leki przeciwdepresyjne są często podawane pacjentom z chorobą afektywną dwubiegunową, pomimo obaw lekarzy odnośnie występowania manii indukowanej antydepresantami. W ostatnich badaniach dotyczących stosowania leków przeciwdepresyjnych w chorobie dwubiegunowej stwierdzono znaczną rozbieżność między szerokim stosowaniem leków a stosunkowo słabymi dowodami dotyczącymi ich skuteczności i bezpieczeństwa.

Wydaje się, że objawy manii/hipomanii indukowane lekami przeciwdepresyjnymi występują częściej i mają większe nasilenie u chorych z chorobą dwubiegunową typu I niż typu II. Z tego powodu leki przeciwdepresyjne powinny być stosowane u chorych z zaburzeniami typu I  jedynie jako dodatek do leku stabilizującego nastrój.

Autorzy przeanalizowali przypadki wystąpienia manii u chorych otrzymujących trazodon, mirtazapinę i agomelatynę. Wykazano, że wszystkie trzy z badanych leków mogą indukować objawy manii. Ryzyko ich wystąpienia jest związane przede wszystkim z dawką stosowanych leków przeciwdepresyjnych podawanych bez dodatku stabilizatora nastroju. Niższe dawki leków przeciwdepresyjnych, stosowane w celu uzyskanie działania poprawiającego sen lub sedatywnego wiązały się z wystąpieniem manii tylko u chorych z dodatkowymi czynnikami ryzyka. Brak dowodów na to, że stosowanie trazodonu i mirtazapiny wiąże się z większym ryzykiem manii, kiedy podawane są łącznie ze stabilizatorem nastroju. Istnieją pojedyncze doniesienia w stosunku do agomelatyny.

Przedstawione dane sugerują, że niskie dawki trazodonu i mirtazapiny są bezpieczne u chorych z chorobą dwubiegunową i stanowią istotną alternatywę dla leków nasennych w przypadku konieczności długoterminowego leczenia bezsenności. Zdaniem autorów zarówno te dwa leki, jak i agomelatyna mogą być bezpiecznie stosowane w dawkach stosowanych przeciwdepresyjnie  w połączeniu ze stabilizatorem nastroju.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2015
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Ryzyko manii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych antydepresantami poprawiającymi jakość snu”