Czy duża depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego? Nowe doniesienie.

W trwającej 2 lata dwuletniej obserwacji wykazano blisko trzykrotnie częstsze występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie z depresją niż w grupie kontrolnej.Harm W. J. Marwijk i wsp. LINK: BMC Cardiovascular Disorders 2015;15:40 (dostępny pełen tekst)

Kwestia, czy duża depresja (major depressive disorder, MDD) jest niezależnym, modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (cardiovascular disease, CVD) pozostaje nie rozstrzygnięta. Niezbędnych są dalsze badania, w tym nad siłą i mechanizmem takiego potencjalnego związku.

Istnieją doniesienia, że MDD zwiększa ryzyko chorobowości z powodu CVD oraz zgonu, w tym nagłego zgonu sercowego, ale są też prace, które nie wykazały takiej zależności.

Badacze holenderscy przeprowadzili dwuletnie prospektywne badanie kohortowe.143 pacjentów opieki podstawowej w wieku 55 lat i powyżej z dużą depresją porównano z 139 osobami z grupy kontrolnej bez depresji, dopasowanymi pod względem wieku i płci. Punktami końcowymi były chorobowość i śmiertelność z powodu CVD.

W trakcie obserwacji częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych wyniosła 20,1% w grupie z depresją i 6,6% w grupie kontrolnej. Ryzyko względne związane z MDD wyniosło HR=2.83 (p = 0,004, 95 % CI 1.32 do 6.05), a po uwzględnieniu stosowanych leków sercowo-naczyniowych: HR= 2.46 (95 % CI 1.14 to 5.30). Tylko stosowane leki były zmienną zakłócającą obserwowany związek, nie były nią inne zmienne jak czynniki demograficzne, wyjściowe CVD i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, styl życia (palenie, aktywność fizyczna).

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, ze u starszych pacjentów opieki podstawowej MDD jest czynnikiem ryzyka CVD niezależnym od innych uznanych czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Internet / 12 maja 2015
Marcin Sokołowski

0 replies on “Czy duża depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego? Nowe doniesienie.”