Skuteczność agomelatyny w zaburzeniu depresyjnym z nasilonymi objawami lękowymi

A. A. Pribytkov i wsp – Efficacy of Agomelatine in Depressive Disorders with Anxiety LINK: Neurosci Behav Physiol 2015;45:393

Zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe są szeroko rozpowszechnione i stanowią bardzo istotną przyczynę niesprawności oraz przedwczesnej umieralności. W praktyce klinicznej często spotyka się współwystępowanie tych zaburzeń. Używane bywa określenie depresja lękowa, lecz są też opinie, że oba zaburzenia są odrębnymi  jednostkami chorobowymi, które mogą  występować łącznie.

W takich sytuacjach klinicznych wykazano skuteczność leków przeciwdepresyjnych, benzodiazepin, leków przeciwpsychotycznych i terapii kognitywnej. Badacze z Rosji przeprowadzili otwarte badanie oceniające skuteczność agomelatyny u 35 pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych.

Kryteria włączenia obejmowały  rozpoznanie: łagodny lub umiarkowany epizod depresyjny (F32.0; F32.1) oraz zaburzenia depresyjne nawracające, łagodny lub umiarkowany  epizod depresyjny (F33.0; F33.1) wraz z klinicznie istotnymi objawami lekowymi o nasileniu co najmniej 20 punktów w skali leku Hamiltona (HAM-A).

Nasilenie depresji oceniano w skali MADRS (Montgomery-Asberg depression rating scale) a nasilenie leku w skali HAM-A, używano także skali CGI –  The Clinical Global Impression scale. Okres obserwacji wynosił 6 tygodni.

W zakresie objawów depresji istotną statystycznie poprawę wykazano po 1 tygodniu, po 6 tygodniach średnia punktacja MADRS zmniejszyła się z 27,8 do 6.9. W zakresie objawów lęku poprawa wystąpiła po 2 tygodniach, po 6 tygodniach średnia punktacja HAM-A zmniejszyła się z 24,7 do 6,2.

Na koniec badania  71.9% pacjentów odpowiedziało na leczenie (zmniejszenie MADRS I HAM-A o co najmniej 50%) a remisję (MADRS i HAM-A <=7) uzyskano u  68.8% pacjentów.

Objawy niepożądane o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym obserwowano u 5 pacjentów (senność, nudności, zawroty głowy), ustąpiły one po 2-3 tygodniach bez konieczności modyfikacji  leczenia.

Zdaniem autorów agomelatyna jest odpowiednią opcją terapeutyczną w depresji z objawami lękowymi.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2015
Marcin Sokołowski

0 replies on “Skuteczność agomelatyny w zaburzeniu depresyjnym z nasilonymi objawami lękowymi”