JNC-8: standardy, które są przedmiotem ciągłej dyskusji

L.R. Krakoff i wsp – 2014 hypertension recommendations from the Eighth Joint National Committee Panel Members raise concerns for elderly black and female populations LINK: J Am Coll Cardiol 2014;64:394

Długo oczekiwany raport JNC-8 dotyczący zasad leczenia nadciśnienia tętniczego wzbudził wiele kontrowersji i wprowadził podziały w opiniach towarzystw naukowych. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim  grupy osób >60 roku życia, gdzie autorzy panelu proponują, aby celem terapeutycznym było osiągnięcie wartości ciśnienia tętniczego <150/90 mm Hg.

Z krytyką tego punktu wystąpiło Association of Black Cardiologists. Zwraca uwagę ono na niekorzystne konsekwencje dla mieszkańców USA rasy czarnej. Oszacowano, że w grupie osób rasy czarnej przy przyjęciu powyższego kryterium liczba osób kwalifikowanych do aktywnego leczenia zmniejszy się o 8%. Właśnie wśród nich należy się spodziewać szczególnie negatywnych następstw takiej sytuacji: zwiększonej częstości choroby niedokrwiennej serca, udarów mózgu, przewlekłej choroby nerek czy też niewydolności serca. Ostatnie lata przyniosły wyraźną  poprawę w zakresie redukcji średniego ciśnienia tętniczego i cholesterolu u osób rasy białej, ale nie w grupie osób rasy czarnej. W tej ostatniej obserwuje się wzrost częstości cukrzycy i niewydolności serca, a średni okres przeżycia jest krótszy o 5,4 roku.

Kolejną grupą, która może odczuć niekorzystne konsekwencje zdrowotne w związku z modyfikacją standardów, to kobiety. W przypadku kobiet choroby układu krążenia są badane z mniejszą intensywnością, często są nierozpoznawane i nieleczone właściwie. Przyjęcie kryterium nadciśnienia tętniczego >150/90 mm Hg może pogorszyć w tej grupie prewencję udaru mózgu, niewydolności serca i choroby wieńcowej. W liczbach bezwzględnych następstwa zmienionych rekomendacji będą największe w przypadku kobiet > 60 roku życia, stanowiących wysoki odsetek populacji w tej grupie wiekowej. W badaniach klinicznych, w których wykazano korzyści z leczenia hipotensyjnego wśród osób > 60 roku życia przeprowadzonych w ostatnich latach, uzyskane wartości ciśnienia tętniczego mieściły się w okolicach 140 mm Hg. Dlatego też autorzy komentarza proponują aby, zwłaszcza w grupie kobiet i osób rasy czarnej, za wartości docelowe uznać <140/90 mm Hg, z wyjątkiem osób schorowanych, w złym stanie ogólnym lub tych, które przekroczyły 80 rok życia.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / Lipiec 2014
Marek Kowrach

0 replies on “JNC-8: standardy, które są przedmiotem ciągłej dyskusji”