Epidemiologia nadciśnienia skurczowego u osób ≥ 60 roku życia wg JNC 8

D. Shimbo, R.M. Tanner i P. Muntner – Prevalence and characteristics of systolic blood pressure thresholds in individuals 60 years or older LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:1397

Na łamach JAMA Internal Medicine D. Shimbo i wsp. przedstawili krótką analizę poświęconą epidemiologii nadciśnienia tętniczego skurczowego u osób w 60 roku życia i powyżej. Dane te nabierają nowego znaczenia w związku z opublikowanymi nowymi standardami postępowania w nadciśnieniu tętniczym wg. JNC 8.

W dotychczasowych zaleceniach granicznymi wartościami ciśnienia tętniczego niezależnie od wieku   były wartości 140/90 mm Hg. Nowe standardy wprowadziły modyfikacje definicyjne, zmieniając optykę spojrzenia na to co możemy uznać za nadciśnienie tętnicze. W grupie osób w wieku 60 lat i powyżej za kryterium nadciśnienia tętniczego uznano wartości ≥150/90 mm Hg. Od tych wartości wytyczne zalecają leczenie nadciśnienia tętniczego.

Autorzy pracy posługując się danymi badania NHANES z lat 2005-2010 wyznaczyli dla osób ≥ 60 roku życia epidemiologię wartości ciśnienia skurczowego dla zakresów <140 mm Hg, 140-149 mm Hg i ≥ 150 mm Hg z podziałem na płeć, rasy, nadciśnienie tętnicze leczone i osoby bez terapii hipotensyjnej.

W grupie wszystkich nieleczonych osób 13,1% to osoby z wartościami ciśnienia skurczowego 140-149 mm Hg, a 16,3% to osoby z wartościami RR≥150 mmHg. W grupie osób leczonych hipotensyjnie do podgrupy 140-149 i ≥ 150 mm Hg należało odpowiednio 15,8% i 20,5% populacji ≥ 60. Osoby nieleczone z wartościami 140-149 mm Hg w porównaniu do osób <140 mm Hg były starsze, miały niższy wskaźnik GFR i częściej stwierdzano ciśnienie rozkurczowe przynajmniej 90 mm Hg. Wśród leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, które wartości w badaniu mieściły się w zakresie 140-149 mm Hg częściej stwierdzano albuminurię, przebyty udar mózgu i wartości ciśnienia rozkurczowego >90 mm Hg.

Autorzy w konkluzji zwracają uwagę na fakt, że wśród badanych w starszym  wieku  stwierdzono wysoki odsetek osób z wartościami ciśnienia skurczowego >150 mm Hg, a więc z tymi wartościami dla których udowodniono korzyści z leczenia hipotensyjnego. Na tej grupie powinny koncentrować się działania terapeutyczne.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Sierpień 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Epidemiologia nadciśnienia skurczowego u osób ≥ 60 roku życia wg JNC 8”