Stosowanie chemioterapii u pacjentów w ciągu ostatnich 14 dni życia

Maria Alma Rodriguez i wsp – Use of ChemotherapyWithin the Last 14 Days of Life in Patients Treated at a Comprehensive Cancer Center LINK: JAMA Intern Med. 2014;174::989

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazała się praca Marii Almy Rodriguez i wsp. dotycząca stosowania chemioterapii u pacjentów w ciągu ostatnich 14 dni życia.

W dotychczasowych badaniach wykazano, że minimalizacja agresywnej terapii u pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej może wiązać się z poprawą jakości życia w ostatnich jego dniach. Jednym z proponowanych mierników jakości opieki nad pacjentami leczonymi z powodu nowotworu jest stosowanie chemioterapii w ciągu ostatnich dwóch tygodni życia.

Autorzy przeprowadzili badanie retrospektywne 7399 dorosłych pacjentów leczonych w University of Texas MD Anderson Cancer Center, zmarłych w czasie od 1 grudnia 2010 do 31 maja 2012. Oceniano, jaki odsetek chorych otrzymywał chemioterapię w ciągu ostatnich 14 dni życia w zależności od rodzaju postawionej diagnozy i innych czynników mogących mieć wpływ na zastosowanie chemioterapii.

Stwierdzono, że 7,4% pacjentów otrzymywało chemioterapię w ciągu ostatnich 14 dni życia. Leczono częściej chorych z nowotworami hematologicznymi (24,8%) niż z guzami litymi (3,7%), p<0,001. Częściej także leczono pacjentów zmarłych w szpitalu (24,8%) niż w innych miejscach (2,9%), p<0,01. W analizie wielowariantowej wykazano, że leczeni chemioterapią byli częściej pacjenci z przerzutami guzów litych i z nowotworami hematologicznymi (nawrót lub pierwsza diagnoza) niż chorzy z guzami litymi bez przerzutów (iloraz szans odpowiednio: 2,8, 16,5 i 33,1, p<0.01). Chemioterapię rzadziej otrzymywali pacjenci powyżej 65. roku życia i ci z jakąkolwiek chorobą towarzyszącą.  Nie stwierdzono natomiast różnic w zależności od płci i grupy etnicznej.

W przedstawionym badaniu jedynie niewielki odsetek pacjentów otrzymywał chemioterapię w ciągu ostatnich dwóch tygodni życia – przykładowo w raporcie Medicare było to 20% chorych. Komunikacja z pacjentem, odpowiednie  informowanie o  prognozie i planowanie leczenia to najistotniejsze punkty w kontinuum opieki onkologicznej. Autorzy mają nadzieję, że podobne opracowania staną się przyczynkiem do dyskusji między lekarzami a pacjentami i podkreślą rzeczywiste potrzeby chorych w stadium terminalnym.

Opracowane na podstawie: JAMA / Czerwiec 2014

TAGI:
0 replies on “Stosowanie chemioterapii u pacjentów w ciągu ostatnich 14 dni życia”