Kardiologiczne działania niepożądane nowszych leków przeciwdepresyjnych

Rajnish Mago i wsp – Cardiovascular adverse effects of newer antidepressants LINK: Expert Rev Neurother 2014;14:539

Na łamach Expert Review of Neurotherapeutics ukazała się praca Rajnisha Mago i wsp., dotycząca kardiologicznych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem nowych leków przeciwdepresyjnych.

Roczna zapadalność na duży epizod depresyjny w USA wynosi 6,7%. Choroba ta jest częstsza u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, a pacjenci z depresją mają większe ryzyko choroby wieńcowej, stąd tak duży nacisk kładzie się na prewencję chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z depresją i na leczenie depresji u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

Potencjalne ryzyko sercowo-naczyniowe trójcyklicznych antydepresantów jest znane – mogą one powodować niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia przewodnictwa, tachykardię. Pomimo, że leki wprowadzone w latach 80-tych XX wieku są bezpieczniejsze, nie są wolne od ryzyka. Znajomość ich działań niepożądanych jest istotna, a szczególnej uwagi wymagają chorzy ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Autorzy pracy przeszukali PubMed i MEDLINE w poszukiwaniu artykułów na temat powikłań kardiologicznych nowszych leków przeciwdepresyjnych.

Wpływ SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) na ciśnienie tętnicze pozostaje niejasny, niemniej wydaje się, że nie powodują nadciśnienia. Należy jednak pamiętać, że u chorych z innymi czynnikami ryzyka SSRI mogą powodować wydłużenie odstępu QT, zwiększając ryzyko poważnych arytmii komorowych.

SNRI (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) charakteryzują się  ryzykiem tachykardii, nadciśnienia tętniczego i hipotonii ortostatycznej, nie stwierdzono jednak, aby powodowały wydłużenie odstępu QT.

Bupropion nie powoduje kardiologicznych działań niepożądanych, podobnie jak mirtazapina, wilazodon, wortioksetyna i agomelatyna. Należy jednak pamiętać, że rzadkim skutkiem ubocznym podczas stosowania mirtazapiny może być hiperlipidemia i wzrost masy ciała, zwiększające ryzyko sercowo-naczyniowe.

Pacjenci leczeni SNRI powinni mieć mierzone tętno i ciśnienie krwi wyjściowo i co najmniej raz na trzy miesiące, a u chorych z czynnikami ryzyka – częściej. Powinno się unikać stosowania SNRI u chorych ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca. Niezbędne są dalsze badania oceniające bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Kardiologiczne działania niepożądane nowszych leków przeciwdepresyjnych”