Globalna epidemia migotania przedsionków

Alonso A. i wsp – A Rising Tide: The Global Epidemic of Atrial Fibrillation LINK: Circulation. 2014; 129: 829

W  Circulation ukazał się komentarz do wyników cyklicznego projektu WHO pt. ,,Globalne obciążenie chorobami” (Global Burden of Disease 2010- GBD 2010) w zakresie dotyczącym migotania przedsionków (AF).

Dla celów projektu GBD 2010 przeanalizowano 184 publikacje z lat 1980-2010. Globalnie, na przestrzeni tych lat częstość występowania AF istotnie wzrosła, a śmiertelność związana z AF podwoiła się. W 2010r, 33,5 miliona ludzi na świecie cierpiało na AF, a liczba nowych zachorowań wynosiła blisko 5 mln na rok. Potwierdzono częstsze występowanie AF u mężczyzn i osób starszych.

Autorzy, na podstawie analizowanych prac zauważyli, że  najwięcej AF występuje w Ameryce Północnej, a najmniej w regionie Azji i Pacyfiku. W komentarzu do uzyskanych wyników podkreślono, że ponad 30% z analizowanych publikacji pochodziło z USA i Europy Zachodniej, a więc dane dla krajów rozwijających się nierzadko uzyskiwano jedynie z pojedynczych badań. Zbyt nisko też oszacowano obciążenie związane z AF, które podawano, zgodnie z metodologią WHO, używając wskaźnika lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY – disability adjusted life-years).

Autorzy komentarza podkreślają, że AF wiąże się z 20% śmiertelnością w przeciągu jednego roku od rozpoznania, zwiększa także istotnie ryzyko udaru mózgu, niewydolności serca i demencji, co sprawia że sumaryczne obciążenie tą chorobą jest znacznie wyższe niż wyliczone w raporcie GBD 2010.

Komentatorzy starali się również tłumaczyć występujące różnice w występowaniu AF na świecie – w USA wykrywa się znacznie więcej AF niż w Japonii, jednak różnice w epidemiologii są również spowodowane stylem życia, występowaniem otyłości i nadciśnienia tętniczego, oraz możliwym wpływem czynników genetycznych.

Starzenie się populacji, zwiększona przeżywalność osób z chorobą wieńcową i niewydolnością serca sprzyjają występowaniu AF. Zwiększenie możliwości diagnostycznych w krajach rozwijających i epidemia otyłości w USA sprawią, że w najbliższych latach odsetek ludzi z AF na świecie będzie dalej się zwiększał.

Komentatorzy podkreślają, że choć o migotaniu przedsionków i jego czynnikach ryzyka wiemy już dość dużo, to wciąż jest w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Do tej pory, poza zaleceniem wyeliminowania czynników ryzyka tej arytmii, nie wyznaczono jasnych standardów postępowania w prewencji pierwotnej AF.

Opracowane na podstawie: Circulation / 25 lutego 2014
Łukasz Jankowski

0 replies on “Globalna epidemia migotania przedsionków”