Nowe możliwosci kardioprotekcji w trakcie zabiegów angioplastyki – rola trimetazydyny

Xuefeng Lin i wsp – Cardioprotective effects of atorvastatin plus trimetazidine in percutaneous coronary intervention LINK: Pak J Med. 2013;29(3):545 (dostępny pełen tekst)
W trakcie zabiegów angioplastyki na naczyniach wieńcowych (PCI) i implantacji stentów dochodzi do niedokrwienia oraz mikroembolizacji, co może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i wpływać niekorzystnie na efekt zabiegu. W przeprowadzonych uprzednio badaniach wskazywano na korzystny wpływ dużych dawek atorwastatyny stosowanych w trakcie zabiegów. Ponadto u chorych chorobą niedokrwienną serca stosowanie trimetazydyny i atorwastatyny przyczyniało się do zmniejszenia nasilenia objawów.

Stąd celem prezentowanego badania była ocena skuteczności standardowych dawek atorwastatyny oraz trimetazydyny w odniesieniu do uszkodzenia mięśnia sercowego w okresie okołozabiegowym po PCI. Badaniem objęto 475 chorych z ostrym zespołem wieńcowym, których przydzielono losowo do grupy kontrolnej i interwencji. Grupa kontrolna otrzymała standardowe dawki atorwastatyny, a interwencji oprócz atorwastatyny także trimetazydynę (w dawce 3 x 20 mg/dobę). Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem charakterystyki wyjściowej.

W okresie okołozabiegowym i pozabiegowym prowadzono monitorowanie biochemiczne (stężenia CK-MB, troponiny, mieloperoksydazy oraz CRP). Frakcja wyrzucania w badaniu echokardiograficznym była oceniana po 4 tygodniach od zabiegu.

W 24 godziny po PCI w grupie interwencji stwierdzono o około połowę niższe wartości stężeń troponin oraz mieloperoksydazy (p<0,005). Stężenia CRP oraz CKMB były zbliżone. Frakcja wyrzucania po 4 tygodniach była porównywalna w obu grupach.

Zdaniem autorów stosowanie trimetazydyny oraz atorwastatyny w okresie okołozabiegowym działa kardioprotekcyjnie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego związanego z PCI. Aby potwierdzić korzystny efekt proponowanej terapii konieczne jest przeprowadzenie większych badań o dłuższym okresie obserwacji.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Nowe możliwosci kardioprotekcji w trakcie zabiegów angioplastyki – rola trimetazydyny”