Agomelatyna w leczeniu fibromialgii

Antonio Bruno i wsp – Agomelatine in the Treatment of FibromyalgiaA 12-Week, Open-Label, Uncontrolled Preliminary Study LINK: J Clin Psychopharmacol 2013 online

Na łamach Journal of Clinical Psychopharmacology ukazała się praca Antonia Bruno i wsp. dotycząca zastosowania agomelatyny w terapii fibromialgii (fibromyalgia syndrome, FMS). Jednostka ta charakteryzuje się przewlekłymi, uogólnionymi bólami stawów i mięśni, wrażliwością na ucisk określonych obszarów mięśniowo-ścięgnistych oraz towarzyszącymi innymi objawami klinicznymi i zaburzeniami funkcjonowania. Dotyczy 0,5%-5% populacji krajów europejskich, zwykle kobiet.

Wyniki leczenia zwykle nie są satysfakcjonujące, stosowane leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne są mało skuteczne. Wykazano jednak, że leki przeciwdepresyjne wykazują pewien efekt przeciwbólowy u chorych z FMS. Podejrzewa się, że u chorych z FMS dochodzi do zmniejszenia wydzielania melatoniny w godzinach nocnych, co może mieć wpływ na zaburzenia snu, zmęczenie w ciągu dnia i zwiększoną wrażliwość na ból. Ponadto, w wielu badaniach stwierdzono, że zastosowanie różnych dawek melatoniny (3-6 mg/dobę) znacząco poprawiało samopoczucie chorych, wpływając na zmniejszenie bólu, zaburzeń snu, zmęczenie w ciągu dnia i depresję.

Celem prezentowanego badania była ocena skuteczności agomelatyny w terapii depresji, lęku, oraz jej wpływu na funkcje poznawcze i dolegliwości bólowe w grupie piętnastu kobiet z FMS nie otrzymujących innego leczenia.  Agomelatyna była podawana w pojedynczej dawce dobowej 25 mg na dobę przez 12 tygodni. Punkty końcowe obejmowały ocenę depresji przy pomocy skali Hamiltona i skali samooceny Zunga, ocenę zaburzeń lękowych przy pomocy skali Hamiltona i skali Zunga, ponadto oceniano nasilenie bólu z użyciem skali wizualno-analogowej, a funkcje poznawcze przy pomocy testu sortowania kart z Wisconsin, testu fluencji słownej i testu interferencji nazw i kolorów Stroopa. Aspekty kliniczne i neurokognitywne były oceniane przez psychiatrów z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń nastroju.

Stwierdzono, że agomelatyna zmniejsza objawy depresji, lęku oraz dolegliwości bólowe u chorych z FMS. Nie miała ona znaczącego wpływu na funkcje neuropsychologiczne, choć stwierdzono pewien trend w kierunku ich poprawy. Lek był skuteczny i dobrze tolerowany, konieczne są dalsze badania pozwalające w pełni ocenić rolę agomelatyny jako potencjalnej terapii chorych z FMS.

Opracowane na podstawie: Internet / Sierpień 2013
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Agomelatyna w leczeniu fibromialgii”