Czy samodzielne monitorowanie glikemii u osób z cukrzycą typu 2 nieleczoną insuliną przynosi korzyści? Meta-analiza

Andrew J. Farmer i wsp – Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self monitoring of blood glucose in people with non-insulin treated type 2 diabetes LINK: BMJ 2012;344:e486 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na wyniki meta-analizy badań poświęconych efektywności samodzielnego monitorowania stężenia glukozy u osób z cukrzycą 2 typu nieleczoną insuliną.

O ile monitorowanie glukozy w trakcie insulinoterapii w sposób jednoznaczny przekłada się na możliwość dostosowania dawki insuliny lub modyfikacji diety i wywiera korzystny wpływ na wartości parametrów wyrównania cukrzycy, to  wartość samokontroli u osób leczonych preparatami doustnymi była dotychczas mniej oczywista. Wyniki dotychczasowych badań były sprzeczne i zależały w dużej mierze od przyjętej metodyki.

Autorzy z Wielkiej Brytanii przeanalizowali i podsumowali w formie meta-analizy dane łącznie 2552 pacjentów uczestniczących w 6 badaniach z randomizacją i grupą kontrolną. Po 6 miesiącach, samodzielne monitorowanie glukozy wiązało się ze średnim obniżeniem HbA1c o 2.7 mmol/mol (0,25%) w porównaniu z nieprowadzeniem monitorowania (P<0.001).. Średnia różnica pod względem HbA1c na korzyść grupy z monitorowaniem wynosiła 2.0 mmol/mol po 3 miesiącach i 2.5 mmol/mol po 12 miesiącach. Uwzględnienie czynników zakłócających nie miało wpływu na statystyczną znamienność korelacji. Analogicznie, nie zaobserwowano zależności pomiędzy wyjściową charakterystyką pacjentów a skutecznością interwencji. Monitorowanie stężenia glukozy nie miało wpływu na wartości parametrów związanych z ciśnieniem krwi i stężeniem lipidów. Zarówno obniżenie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, jak i stężenia cholesterolu całkowitego, było statystycznie nieistotne

Zdaniem autorów,   korzyści z samodzielnego monitorowania stężenia glukozy przez osoby z cukrzycą typu 2 nieleczone insuliną nie są znaczące z klinicznego punktu widzenia, chociaż  wpływ na wartości HbA1c był istotny statystycznie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 27 lutego 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czy samodzielne monitorowanie glikemii u osób z cukrzycą typu 2 nieleczoną insuliną przynosi korzyści? Meta-analiza”