Propozycja zmian w opiece nad chorymi z nadciśnieniem tętniczym

Robin F. Roark i wsp – The need for transformative innovation in hypertension management LINK: Am Heart J 2011;162:405

Na łamach American Heart Journal ukazała się praca Robina F. Roarka i wsp. dotycząca proponowanych zmian w opiece nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym.

Nadciśnienie tętnicze występuje u jednego na sześciu Amerykanów (biorąc pod uwagę całą populację). Pomimo wielu skutecznych leków  nadal tylko połowa chorych leczonych w USA osiąga pożądane wartości ciśnienia tętniczego. Może to wynikać z kilku przyczyn zależnych od pacjentów, od lekarzy i od modelu opieki zdrowotnej. W związku z tym, że do momentu wystąpienia powikłań jest to choroba bezobjawowa, chorzy często nie chcą mierzyć ciśnienia, modyfikować stylu życia, a nawet przyjmować regularnie leków.

W ostatnich dziesięcioleciach opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi sukcesywnie przenosiła się ze szpitali do przychodni, co spowodowało poprawę jej jakości. Obecnie każdy chory może sam w domu kontrolować ciśnienie ze względu na dostępność tanich i dokładnych aparatów. W USA prowadzone są też platformy internetowe umożliwiające przesyłanie wartości ciśnienia i komunikację z lekarzem.

W terapii nadciśnienia tętniczego niezbędne jest zaangażowanie pacjenta, zdaniem autorów artykułu poprawić je można poprzez zniżki składek ubezpieczeniowych, nagrody i gratyfikacje dla chorych stosujących się do zaleceń. Być może skuteczność opieki nad chorymi z nadciśnieniem tętniczym poprawiłoby zmniejszenie odpowiedzialności lekarza i przejęcie części obowiązków przez zespół wielodyscyplinarny, składający się na przykład z pielęgniarki, farmaceuty i asystenta, monitorujących ciśnienie pacjentów, dbających o zmianę stylu życia i o zachowania prozdrowotne oraz podejmujących decyzje terapeutyczne według określonego algorytmu.

Nie bez znaczenia jest też prawidłowe funkcjonowanie modelu opieki zdrowotnej, gdzie kluczową rolę odgrywa lekarz pierwszego kontaktu. Wprowadzenie nowego modelu opieki nad chorymi z nadciśnieniem tętniczym wymaga przede wszystkim chęci zmiany oraz aktywnego udziału wszystkich zaangażowanych. Konieczne są badania oceniające skuteczność i koszty wprowadzanych zmian.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Wrzesień 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Propozycja zmian w opiece nad chorymi z nadciśnieniem tętniczym”