BNP – wczesny, czuły marker zawału serca

Roberto Bassan i wsp – B-type natriuretic peptide: a novel early blood marker of acute myocardial infarction in patients with chest pain and no ST-segment elevation Eur Heart J 2005;26:234
Czynnik natriuretyczny typu B (BNP) uwalniany jest przez mięsień serca w wyniku jego nadmiernego obciążenia ciśnieniowego lub objętościowego. Udowodniono także, że BNP może być markerem okluzji tętnicy wieńcowej oraz przewlekłego niedokrwienia miokardium.

Robert Bassan i wsp. przeprowadzili badanie mające na celu ocenę wartości diagnostycznej BNP w świeżym zawale serca (AMI), u osób z bólem w klatce piersiowej ale bez typowego uniesienia odcinka ST w elektrokardiogramie. Badaniem objęto 631 kolejnych chorych trafiających do oddziałów intensywnej terapii.

AMI bez uniesienia odcinka ST stwierdzono u 72 osób. W grupie tej, jak dowodzą wyniki badania opublikowane w European Heart Journal, wartości BNP były wyższe niż wartości rejestrowane u pacjentów z niestabilną dławicą lub u tych chorych, u których wykluczono incydent wieńcowy. Czułość BNP oznaczonego w chwili przyjęcia była istotnie wyższa niż czułość kinazy fosfokreatyny (CKMB) oraz troponiny-I (70.8% vs 45.8% vs 50.7%, odpowiednio, p<0.0001), przy wartości granicznej BNP 100 pg/mL. Łączne zastosowanie wymienionych parametrów powodowało zwiększenie czułości do 87.3%, a ujemnej wartości predykcyjnej do 97.3%.

Wieloczynnikowa analiza regresji wskazała, że BNP był niezależnym wskaźnikiem AMI nawet wówczas, gdy w analizowanym modelu uwzględniono CKMB i troponinę I. BNP jest zatem, jak piszą w konkluzji autorzy, wartościowym markerem zawału serca, zwłaszcza w takich sytuacjach, w których tradycyjne markery są niediagnostyczne, a w elektrokardiogramie nie stwierdza się uniesienia odcinka ST.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2005-02-01

0 replies on “BNP – wczesny, czuły marker zawału serca”