Przebywanie w ruchu ulicznym a wystąpienie zawału serca

Annette Peters i wsp – Exposure to traffic and the onset of myocardial infarction N Engl J Med 2004;351:1721
Uważa się, że ruch uliczny jest czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej. Badania kohortowe potwierdziły dwukrotnie większe ryzyko zgonu z przyczyn krążeniowo-oddechowych u osób mieszkających w pobliżu głównych dróg i autostrad, niezależnie od wieku, płci i nałogu palenia papierosów. Z innych badań wynika, że do wystąpienia zawału serca predysponuje zawód kierowcy.

W New England Journal of Medicine przedstawiono wyniki badania oceniającego zależność pomiędzy występowaniem niezakończonych zgonem zawałów serca, a przebywaniem w ruchu ulicznym. Dane dotyczące zachowań poprzedzających incydent i czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie zawału, zostały zebrane od 691 osób, które przebyły zawał serca.

Okazało się, że przebywanie w ruchu ulicznym, niezależnie od środka transportu (samochód, komunikacja miejska, rower, motocykl) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zawału serca w ciągu godziny (iloraz szans [OR], 2.92; 95% CI, 2.22-3.83; p<0.001). Autorzy wykazali też dodatnią zależność pomiędzy czasem spędzonym w samochodzie, środkach transportu miejskiego, na rowerze i motocyklu, a ryzykiem zawału serca. Ponieważ ryzyko rosło również w środkach transportu publicznego, trudno wiązać je wyłącznie ze stresem wywoływanym koniecznością prowadzenia pojazdu.

Badanie nie ustaliło również ostatecznie roli zanieczyszczenia powietrza związanego z ruchem ulicznym. Mimo to, jak we wnioskach piszą autorzy, osoby zagrożone epizodem wieńcowym skorzystają z działań mających na celu poprawę funkcjonowania środowiska miejskiego.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2004-10-21

0 replies on “Przebywanie w ruchu ulicznym a wystąpienie zawału serca”