Przyjmowanie glikokortykosteroidów a choroby układu sercowo-naczyniowego

Li Wei, Thomas M. MacDonald, Brian R. Walker – Taking glucocorticoids by prescription is associated with subsequent cardiovascular disease. Ann Intern Med 2004;141;764
Glikokortykosteroidy wywierają wiele systemowych działań niepożądanych (otyłość, nadciśnienie czy hiperglikemia), które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Na łamach Annals of Internal Medicine Wei i wsp. opublikowali wyniki badania mającego stwierdzić, czy pacjenci przyjmujący glikokortykosteroidy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W dużym populacyjnym badaniu autorzy poddali analizie porównawczej grupę chorych przyjmujących glikokortykosteroidy (n=68 781) i nie przyjmujących tych leków (n=82 202), obserwowanych w latach 1993-96.

Porównywano rokowanie grupy leczonej niskimi (przyjmowanymi w inhalacjach lub miejscowo), średnimi (odpowiednik <7.5 mg prednizolonu/dobę doustnie, parenteralnie lub w postaci czopków) i wysokimi dawkami glikokortykosteroidów. Okazało się, że leczenie glikokortykosteroidami było związane z wyższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych i zależało od dawki leku. U chorych otrzymujących   wysokie dawki sterydów (odpowiednik >= 7.5 mg prednizolonu na dobę doustnie, parenteralnie lub w postaci czopków) zagrożenie było ponad 2.5-razy wyższe, w porównaniu do grupy nie otrzymującej leków. W analizie wieloczynnikowej chorzy przyjmujący duże dawki leków mieli wyraźnie wyższe ryzyko wystąpienia zawału serca, incydentów mózgowo-naczyniowych oraz ryzyko zgonu. W grupie dawek średnich nieznacznie wyższe było tylko ryzyko zgonu. Ryzyko sercowo-naczyniowe chorych leczonych niskimi dawkami glikokortykoidów było porównywalne z zagrożeniem osób nie leczonych.

Dalsze badania pomogą wyjaśnić, na ile zaobserwowana zależność ma charakter przyczynowo-skutkowy.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-11-16