Albuminy i roztwór soli w wyrównywaniu niedoboru płynów u pacjentów w stanie krytycznym

Roy Ilan i Robert A. Fowler – Should we use albumin or saline for fluid resuscitation of critically ill patients? CMAJ 2004;171:232
W Canadian Medical Association Journal ukazało się streszczenie wyników badania opublikowanego pierwotnie w NEJM i dotyczącego porównania skuteczności wlewów albumin i roztworów soli w wyrównywaniu niedoborów płynów u krytycznie chorych pacjentów. Streszczenie opatrzono komentarzem autorstwa Ilana i Fowlera.

Wyniki wcześniejszych prac, w których porównywano koloidy z innymi metodami wypełniania łożyska naczyniowego, były niejednoznaczne. W omawianym, prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu z randomizacją, grupą kontrolną i podwójnie ślepą próbą wzięło udział 6997 pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej z niedoborem płynów, którym przez 28 dni od przyjęcia podawano 4% albuminy lub roztwór soli fizjologicznej.

Nie stwierdzono znamiennych różnic pod względem “twardych” punktów końcowych pomiędzy grupami. Co prawda w trakcie pierwszych 4 dni leczenia zapotrzebowanie na płyny było niemal o 30% mniejsze u osób otrzymujących albuminy, a u pacjentów z tej grupy stwierdzano wyższe ośrodkowe ciśnienie żylne i stężenie albumin w surowicy, jednak 28-dniowa śmiertelność, czas hospitalizacji, częstość mechanicznej wentylacji i leczenia nerkozastępczego oraz odsetek nowych przypadków niewydolności narządowej były porównywalne u pacjentów leczonych albuminami i roztworem soli.

Autorzy komentarza podsumowują, że albuminy nie wykazują wyższości nad roztworem soli u ciężko chorych osób z niedoborem płynów. Biorąc pod uwagę znacznie wyższy koszt leczenia albuminami, ich rutynowe stosowanie w omawianej grupie chorych nie ma uzasadnienia. Niemniej, wiedza na temat skuteczności albumin w innym stężeniu (np. 25%), a także w wybranych subpopulacjach chorych jest wciąż niedostateczna.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-08-03

TAGI:
0 replies on “Albuminy i roztwór soli w wyrównywaniu niedoboru płynów u pacjentów w stanie krytycznym”