Światowe obciążenie zdrowotne wynikające z nadciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie jest odpowiedzialne za 7% światowego wskaźnika DALY (disability adjusted  life years, lata życia skorygowane niesprawnością – lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu) oraz 9.4 milionów zgonów w 2010r.

Rahimi K i wsp – The Epidemiology of Blood Pressure and Its Worldwide Management LINK: Circ Res. 2015;116:925-936

Określenie globalnego obciążenia chorobą może pomóc w opracowaniu strategii uzyskania lepszej kontroli  nadciśnienia tętniczego. Ciśnienie skurczowe wyższe niż z grupy minimalnego ryzyka powikłań ( > 110-115 mm Hg) jest główną przyczyną   chorobowości i umieralności na świecie. Jest ono odpowiedzialne za 7% światowego wskaźnika DALY (disability adjusted  life years, lata życia skorygowane niesprawnością – lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu) oraz 9.4 milionów zgonów w 2010r.

Nadciśnienie odpowiada za 20% DALY u ludzi starszych niż 70 lat i 15% DALY u osób w wieku 50-69 lat. Pomimo iż średnie światowe ciśnienie tętnicze obniżało się o 1 mm Hg co dekadę od roku 1980, liczba osób z niekontrolowanym ciśnieniem (skurczowym > 140 mm Hg lub rozkurczowym > 90 mm Hg) wzrosła z 605 do 978 milionów w 2008r. Jest to związane ze starzeniem się populacji świata oraz ze zwiększaniem się jej liczebności. W rezultacie rola nadciśnienia tętniczego w światowym obciążeniu chorobami wspięła się na pierwsze miejsce w 2010 r. (z czwartego w 1990 r.).

Przegląd systematyczny danych wykazał zależność odwrotnie proporcjonalną między statusem socjoekonomicznym i poziomem wykształcenia, a wartościami ciśnienia.

Badanie Framingham study wykazało 1,5 razy większe prawdopodobieństwo rozwoju nadciśnienia u mężczyzn z nadwagą (BMI 25,29,9 kg/m2) oraz 2,2 krotnie większe u mężczyzn otyłych (BMI > 30 kg/m2) w porównaniu do mężczyzn z  BMI w normie. Dla kobiet wskaźniki te wynosiły odpowiednio  1,7 i 2,6.

Zauważono też różnice między mieszkańcami miast i wsi. W krajach o wysokim dochodzie nadciśnienie było częstsze wśród mieszkańców wsi (43%) niż miast (36%). Odwrotnie niż w krajach o niskim przychodzie, gdzie nadciśnienie było znacząco częstsze u mieszkańców miast (44%) niż wsi (32%)

Ogółem ponad 80% światowego obciążenia zdrowotnego dotyczy krajów o niskim i średnim dochodzie natomiast jako czynnik przyczynowy wskaźnika DALY nadciśnienie ma największy udział w krajach wysoko i średnio rozwiniętych. Tłumaczy się to wysokim obciążeniem chorobowym związanym z innymi negatywnymi czynnikami zdrowotnymi jak niedowaga dziecięca czy domowe zanieczyszczenie powietrza w krajach uboższych. Nadciśnienie jest wiodącym czynnikiem ryzyka chorobowości i umieralności na terenie większości państw Azji, Ameryki Łacińskiej, Północnej Afryki, Środkowym Wschodzie i terenie Europy Środkowej.

Opracowane na podstawie: Internet / 13 marca 2015
Magdalena Cieplak

0 replies on “Światowe obciążenie zdrowotne wynikające z nadciśnienia tętniczego.”