Zależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a objawami depresji

Jin-Won Noh i wsp – Body mass index and depressive symptoms in middle aged and older adults LINK: BMC Public Health (2015) 15:310 (dostępny pełen tekst).

Zarówno depresja jak i nadmierna waga ciała są problemami zdrowotnymi o rosnącym znaczeniu w skali globalnej. Szacuje się, że na zaburzenia depresyjne może chorować 350 milionów  osób na świecie, natomiast wg WHO nadmierna waga dotyczy 1,9 miliarda dorosłych, w tym  u 600 milionów występuje otyłość.

W ostatnich latach relacja pomiędzy depresją i otyłością była przedmiotem wielu badań, jednakże ich wyniki są niespójne. Stwierdzano zarówno korelację pozytywną jak i negatywną, niektóre zaś badania wskazywały na brak takiej  korelacji.

Nie wszystkie osoby z masą ciała poza rekomendowanym zakresem doświadczają problemów psychologicznych. Wydaje się, ze znaczenie w omawianej relacji mogą mieć określone czynniki socjodemograficzne, w tym płeć.

Autorzy postawili sobie za cel określenie  związku pomiędzy depresją a wskaźnikiem masy ciała (BMI) u mieszkańców Korei w średnim i starszym wieku, uczestników badania Korean Longitudinal Study of Aging (KLoSA). Do analizy włączono dane 7672 osób w wieku 50-102 lata. Jako wskaźnik objawów depresyjnych stosowano punktację  (0-30)  kwestionariusza Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D).

Przedziały wskaźnika BMI  w wersji azjatyckiej wynosiły: niedowaga BMI < 18.5 kg/m2 ,  waga prawidłowa  18,5-23, nadwaga 23-25, otyłość 25-30, ciężka otyłość >30.

Stwierdzono dystrybucję punktacji CES-D w zależności od BMI w postaci krzywej J. Najwyższe  wartości CES-D dotyczyły podgrupy z niedowagą a następnie z  ciężką otyłością. Najniższe wartości CES-D w całej badanej grupie i u mężczyzn stwierdzono w grupie z nadwagą a u kobiet z prawidłową wagą.

Autorzy podkreślają, że najniższe występowanie objawów depresji stwierdzono w podgrupie z nadwagą. Dyskutują, czy nie należy zmienić spojrzenia na relacje pomiędzy wagą ciała a stanem zdrowia. Możliwe, że nadwaga wg dzisiejszych definicji nie powinna być uważna za prekursora otyłości i czynnik ryzyka. Kilka ostatnio opublikowanych badań wydaje się wskazywać, że stan zdrowia u osób z nadwagą jest podobny a niekiedy nawet lepszy, niż u osób z prawidłową wagą.

Autorzy zwracają także uwagę na najwyższy wskaźnik depresji u osób z niedowagą, która to grupa  wymaga większego zainteresowania badaczy.

Opracowane na podstawie: Internet / 31 marca 2015
Marcin Sokołowski

0 replies on “Zależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a objawami depresji”