Idealny wskaźnik CVH: związek z biomarkerami i schorzeniami subklinicznymi a występowanie chorób sercowo-naczyniowych w próbie Framingham Offspring Study

Xanthakis V i wsp – Ideal Cardiovascular Health: Associations with Biomarkers and Subclinical Disease, and Impact on Incidence of Cardiovascular Disease in the Framingham Offspring Study LINK: Circulation 2014; 130: 1676 (dostępny pełen tekst)

American Heart Association wskazało na 7 prozdrowotnych czynników i zachowań, znanych jako  AHA Cardiovascular Health  score (CVH score): niepalenie tytoniu, idealny wskaźnik masy ciała (BMI), regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, optymalny poziom cholesterolu, glukozy oraz optymalne wartości ciśnienia. Możliwe, że korzystny związek wymienionych czynników z częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych (CVD) dokonuje się poprzez ich wpływ na choroby subkliniczne lub/i poziom biomarkerów.

W Circulation opublikowano artykuł oryginalny, w którym autorzy testowali hipotezę, że wyższy CVH score jest związany z: 1. korzystniejszym profilem biomarkerów, 2. mniejszą częstością subklinicznych CVD i 3. mniejszą częstością incydentów CVD. Badanie obserwacyjne objęło  dużą (n=2680) grupę osób, uczestników Framingham Offspring Study.

Subkliniczną CVD definiowano jako obecność co najmniej jednego z czynników: pogrubienia kompleksu intima/media lub zwężenia tętnicy szyjnej, przerostu mięśnia lewej komory (w EKG lub echokardiogramie), dysfunkcji skurczowej lewej komory, mikroalbuminurii lub obniżonego wskaźnika kostkowo-ramiennego.

Po skorygowaniu względem wieku i płci idealny CVH score (spełnienie wszystkich 7 czynników i zachowań prozdrowotnych) był związany z: 1. wyższym poziomem peptydów natriuretycznych (NT-proANP oraz BNP), niższym poziomem inhibitora plazminogenu typu 1, niższym poziomem aldosteronu, białka C-reaktywnego, D-dimeru, fibrynogenu, homocysteiny i czynnika wzrostu i różnicowania 15 (p<0.001 dla wszystkich) oraz 2. niższą szansą obecności choroby subklinicznej (iloraz szans OR 0.74 na każdy kolejny punkt CVH score, 95% CI 0.68, 0.80). 3. Częstość występowania CVD (267 przypadków w czasie 16 lat) była odwrotnie związana z CVH score w modelach skorygowanych o wiek i płeć (Wskaźnik hazardu [HR] 0.77 na każdy kolejny punkt CVH score, 95% CI 0.70, 0.86). Wskaźnik ten nieco słabiej wypadł po skorygowaniu względem poziomu biomarkerów i chorób subklinicznych (HR 0.87, 95% CI 0.78, 0.97).

Dane te są ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego, po raz kolejny podkreślają bowiem korzystny wpływ prozdrowotnych zachowań na zapadalność na CVD.

Opracowane na podstawie: Circulation / 4 listopada 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Idealny wskaźnik CVH: związek z biomarkerami i schorzeniami subklinicznymi a występowanie chorób sercowo-naczyniowych w próbie Framingham Offspring Study”