Porównanie ryzyka rehospitalizacji i zgonu po hospitalizacji z powodu niewydolności serca, zawału serca i zapalenia płuc

Kumar Dharmarajan i wsp – Trajectories of risk after hospitalization for heart failure, acute myocardial infarction, or pneumonia: retrospective cohort study LINK: BMJ 2015;350:h411 (dostępny pełen tekst)

Na łamach BMJ opublikowano pracę oryginalną, w której porównano ryzyka rehospitalizacji i zgonu po hospitalizacji z powodu niewydolności serca, zawału serca i zapaleniu płuc.

Jak podkreślają jej autorzy, ponowne hospitalizacje po pierwszym wypisie do szpitala   są częste: niemal co piąty chory >65 roku życia jest w ciągu 30 dni ponownie hospitalizowany. W pierwszym miesiącu częste są również zgony, a ich liczba może przekraczać wskaźniki śmiertelności wewnątrzszpitalnej.

We wcześniejszych badaniach oceniano zazwyczaj ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala lub zgonu w ciągu pierwszego miesiąca od wypisu. Celem obecnej pracy była ocena bezwzględnego ryzyka ponownego przyjęcia do szpitala starszych chorych w ciagu roku. Badanie miało charakter retrospektywny a analizą objęto 4767 szpitali systemu Medicare z lat  2008–10 oraz ponad 3 miliony osób w wieku ≥65 lat, które przeżyły hospitalizację z powodu  niewydolności serca, zawału serca lub zapalenia płuc.

W ciągu roku od wypisu rehospitalizacje lub zgony odnotowano u odpowiednio 67.4%  oraz 35.8% osób hospitalizowanych wyjściowo z powodu  niewydolności serca, 49.9% oraz 25.1% przypadków osób hospitalizowanych z powodu zawału serca oraz 55.6% i 31.1% wyjściowo z zapaleniem płuc.

Ryzyko ponownego przyjęcia obniżało się o 50% od 38 doby po hospitalizacji z powodu niewydolności serca,  od  13 doby po hospitalizacji z powodu zawału serca oraz od 25 doby po hospitalizacji z powodu zapalenia płuc. Ryzyko zgonu zmniejszało się o połowę po odpowiednio   11, 6, i 10 dniach. Ryzyko spadło o 95% dla ponownej hospitalizacji odpowiednio od dnia 45, 38, i 45 a dla zgonu od dnia 21, 19, i 21. W porównaniu z populacją ogólną w tym samym wieku ryzyko relatywne  ryzyko zgonu było odpowiednio 11, 8, oraz 10 razy większe.

Zdaniem autorów pracy powyższe wskaźniki wskazują na konieczność zmian systemowych w opiece nad tą grupa chorych oraz na konieczność wydłużenia czasu ścisłej obserwacji chorych wypisywanych ze szpitala.

Opracowane na podstawie: BMJ /
Magdalena Lipczyńska

Dodaj komentarz