Czas trwania nieleczonej depresji a rokowanie

Lucio Ghio – Duration of untreated depression influences clinical outcomes and disability LINK: J Affect Disord 2015;175:224

Czas trwania nieleczonej depresji (duration of untreated depression, DUD) może mieć istotny wpływ na rokowanie pacjentów. Problem niepełnosprawności chorych z depresją oraz potencjalnych różnic pomiędzy pierwszym epizodem a kolejnymi nawrotami depresji jest nie do końca zbadany.  Na łamach Journal of Affective Disorders ukazała się praca Lucia Ghio i wsp. dotycząca wpływu długości trwania nieleczonej depresji na rokowanie.

Autorzy włączyli do analizy 121 chorych z pierwszym epizodem i nawrotem dużej depresji leczonych ambulatoryjnie. Kryterium włączenia było rozpoznanie dużej depresji według DSM-IV-TR oraz punktacja w skali Hamiltona powyżej 18. Prospektywne badanie kliniczne trwało 6 miesięcy. Punkty końcowe obejmowały odpowiedź na leczenie przeciwdepresyjne, uzyskanie remisji oraz zmiany w stopniu sprawności. Chorych podzielono na podgrupy w zależności od DUD (< 6 miesięcy vs > 6 miesięcy) oraz czynników socjodemograficznych i klinicznych.

Chorzy z DUD 6 miesięcy lub krótszym częściej byli młodzi, bezrobotni oraz mieli więcej schorzeń somatycznych niż pacjenci z dłuższym DUD (wartość p we wszystkich przypadkach < 0,05), które to czynniki mogły prowadzić do wcześniejszego rozpoznania choroby. Krótszy DUD był związany ze znacząco wyższym ilorazem szans uzyskania odpowiedzi na leczenie w ciągu 12 tygodni (iloraz szans 2,8. 95% CI 1,2-6,8) oraz remisji w ciągu 24 tygodni (iloraz szans 4,1, 95% CI 1,6-10,5). Zmiany w stopniu niesprawności analizowano za pomocą krzywych wzrostu i wykazano bardziej strome spadki u pacjentów w krótszym DUD. Związek DUD z wynikami leczenia był ewidentny zarówno u pacjentów z pierwszym epizodem depresyjnym, jak i nawrotem choroby. Chorzy leczeni wcześniej mieli lepsze wyniki w pracy, lepiej radzili sobie w warunkach domowych oraz życiu społecznym.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że krótszy DUD wiąże się z lepszym rokowaniem w dużym epizodzie depresyjnym, w tym w zakresie   niepełnosprawności związanej z depresją. Związek wydaje się dotyczyć zarówno pierwszego epizodu, jak i nawrotów, co może mieć znaczenie w prewencji pierwotnej i wtórnej.

Opracowane na podstawie: Journal of Affective Disorders / Kwiecień 2015
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Czas trwania nieleczonej depresji a rokowanie”